โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 18 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาจิกพิทยาคม

จำนวน 27

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 8 18
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
4
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจีระศักดิ์ ศรีโกศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนิศากร บัวงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางฉวีวรรณ จันทรเสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุทธิชัย ก้อนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสิทธิโชค บัวงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางงามพิศ มิ่งไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจารุณี สุขภาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวคิศมัย โสระเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุวิมล ฤทธิทิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางพิชรารัตน์ มีทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายยุทธชัย เกษมราช  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวสุภาพร คุณรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายพงษ์ศักดิ์ สุรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
14 นายทศพล นทีวชิรมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวิทยา ทรวงดอน  ครู ชำนาญการ
0
16 นายทีปกรณ์ จันปุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางศุภนันท์ พรมสุริทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6