โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สร้างนกทาวิทยาคม

จำนวน 29

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 1 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 8 17
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
6
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกฤษณา ผิวอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายวิเชียร ฉลาดล้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวพรทิพย์ ผลาชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายประสิทธิ์ ประชุมเหล็ก  ครู ชำนาญการ
0
5 นายพรชัย มณีฉาย  ครู ชำนาญการ
0
6 นายเจษฎา จันทสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายศุภชัย รอบโลก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ว่าที่ร้อยตรียรรยงค์ บุญทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจรวย แม่นธนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายอาคม แสนเริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวรัศมี ผุดผ่อง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางณัฎฐิดา ถีระพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางหฤทัย โกมลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางพนิดา ก้อนคำ  ครู ชำนาญการ
0
15 นายคมไผ่ พรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวนิตยา บุญภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวเพ็ญนภา พรรณา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
4