โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อำนาจเจริญพิทยาคม

จำนวน 44

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 10 19 29
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
0
9
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสมหมาย บุญทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสีไพ ทันใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางกีรติ สายสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวโสภา ขันทวิชัย  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสุดสวาท บำเพ็ญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุวิทย์ บุญทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางศรีเวียง ทองเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอาคม ไชยสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายประเสริฐ จาริอุตร์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางรัศมี สุพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางปิยนุช ดวงใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายกฤชนนท์ บุญรอด  ครู ชำนาญการ
0
13 นางมะยุรี กองไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุรเดช นิลมานะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
15 นางพัฒนา บุญไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุชาติ ลพพันธ์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวิตรี กาญจนกัณห์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางประภัสสร วุฒิเสลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนิตยา ชาคำรอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายประพัฒน์พงศ์ ดาโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางวิภาวรรณ อาจธะขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวิรัชชดา นาดี  ครู ชำนาญการ
0
23 นางหฤทัยชนก ภูกองไชย  ครู ชำนาญการ
0
24 นายพงษ์ธวัช โหมดม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางวิไลวรรณ์ อาจวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสุริพร โสภากัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสิริลักษณ์ โสพลสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายวรพล มีมา  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวยุภาพร บุญใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
10