โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โนนเมืองวิทยาคาร

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 15 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
8
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางประภัสสร สุดจิตรกุล  ครู ชำนาญการ
0
2 นางกิตติกา อามาตย์มนตรี  ครู ชำนาญการ
0
3 นางจินตนา แทบศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอนัตนงค์ เถื่อนโทสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
5 นางสาวนารีรัตน์ คณาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวสาวิตรี โพธิ์แข็ง  ครู ชำนาญการ
1
0.00
7 นายสมบัติ แทบศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายฤทธิ์ณรงค์ บุญกว้าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวพลอยรัชญ์ ผาแดง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอมรรัตน์ พงศ์ไพร  ครู ชำนาญการ
2
22.00
11 นายยงยุทธ อินอุ่นโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
12 นางปวีณา นาลา  ครู ชำนาญการ
1
24.00
13 นางสาวชลธิดา สุขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวรัตนา ยอดตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางเนตรนภา สังเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางวรกัญญา ขิปวัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
17 นางสาวอัญณิกา สายแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววรินทร รัตนวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
19 ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ โคตรเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6