โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาวังศึกษาวิช

จำนวน 81

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 9 15
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 3 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 8 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 19 33 52
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
8
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
5
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
11
17
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเกศฏา คำพรม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสมใจ หอมแพงไว้  ครู ชำนาญการ
0
3 นางกัญญ์กนิษฐ์ บุญเรืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจีรวรรณ ศรีนวล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวคณิตตา โสภา  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสุนันทา คำจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายปราใส คุรุวาศรี  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวกนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสุวรรณา พันธุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเปรมวดี รักความซื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวพัชชานันท์ สอนสุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายพนม ถาปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายนาวิน จันทร์รอ้ ยเอ็ด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางศิรประภา วิไลปทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสมพิศ วรรณสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวทัศนวรรณ ศรีเสน  ครู ชำนาญการ
0
17 นายกมลศักดิ์ สีลาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายพุทธพงษ์ เสวะนา  ครู ชำนาญการ
0
19 นายพิทักษ์ สวนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวสุภารัตน์ ไชยธงรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวไพรินทร์ หลา้ ฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไกรพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายละม่อม วิไลปทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางเอมอร ชันติโก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวน้ำฝน มีศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางกรณ์ญาฎิกิต วิบูลย์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายพฤทธ์ ศรีคำม่วน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาววนิดา ทัพทะมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
29 นายมนัส เสี่ยมแหลม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางาวก้องกิดาการ นาหัวนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวนัฐกานต์ ชาวเหนือ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสุพัชรี ประเสริฐสังข์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางนันทิยา งามชัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี คงแถลง  ครู ชำนาญการ
0
35 นายอาดิชัย ผุยผาย  ครู ชำนาญการ
0
36 นายอำพล เมฆวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางรัฎใจ ฉิมนิล  ครู ชำนาญการ
0
38 นางปริศนา สุวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสุธาสินี จันทวาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายชัยวิชิต พรมแพง  ครู ชำนาญการ
0
41 นายธนพัฒน์ เกตุเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายอาคม คลังชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายเกื้อกูล วรรณสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ พันธุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายอติเวทย์ งามชัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายสุบรรณ ศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางปัญจีรา สุวะนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางพานิช เกลียวทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางปาณิสรา ครบอยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางลำปลาย ไวยวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางพรทิพย์ ผิวสว่าง  ครู ชำนาญการ
0
52 นางเสาวภา สุวะเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13