โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุดดินจี่พิทยาคม

จำนวน 45

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 23 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
4
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
10
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายปฐมวัฒน์ ดีมุงคุณวัด  ครู ชำนาญการ
0
2 นางวิชชุดา วศินวัฒนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
3 นางภวนา นีระเนตร  ครู ชำนาญการ
0
4 นายอังคาร พรรณขาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางอุทิศพร ทองทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวโสภาพร มงคลเคหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
7 นางนันทนา ก่ำเกลี้ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวเกษร ชัยประทุม  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวเพ็ญนีติ์ สุริยขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวบุญญรัตน์ คำพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
30.00
11 นายวัลลา วงษ์เสียงดัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวสมัย จันแหล้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพัชรินทร์ นาหัวนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
14 นางปัญจพร จิตรกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
15 นายสมควร โสภิพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
16 นางสาวสุวรรณี ถาปาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวพราวนภา ป้อมสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
2
30.00
18 นางมยุรี เพียแก่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
42.00
19 นางสาวนาโมง เรืองทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
20 นางอริศรา จันทะสิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
106.00
21 นายกมล บุตรพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวโชติลักษณ์ ทาบทอง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวนุจรินทร์ บุตรดี  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวอัฉราวรรณ ดีกุดเรือ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางนฤมล สุพลไทย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
26 นายธีระศักดิ์ ปักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายทวิช บุญหนุน  ครู ชำนาญการ
0
28 นายบุญญาฤทธิ์ สิทธิ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
29 นางสาวสมามนต์ บุญคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
30 นายสันติ ขุริมนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวกุลนัดดา หว้านหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาววิกันดา ศรีอาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
13