โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ฝั่งแดงวิทยาสรรค์

จำนวน 40

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 2 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 2 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 0 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 12 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
8
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเครือวรรณ เค้าโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาววราภรณ์ ซุยลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสรวรัชญ์ กองพล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางธิดาพร สุราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายโสภณวิชญ์ ผิวจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวดอกไม้ พรมสาหิง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเวทย์ สุราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายกัมปนาท วิลัยลาน  ครู ชำนาญการ
0
10 นายเชาวฤทธิ์ ศรีหาทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายสุกฤษ อะวันนา  ครู ชำนาญการ
0
12 นายดามภ์ ภานิกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายแสงอาทิตย์ แพงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 ว่าที่ร้อยตรีนพดล ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวรัตนาพร ประทุม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวฐิฏาภรณ์ ชัยพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวนงคราญ จันทราษี  ครู ชำนาญการ
0
18 นายฐนพล เสนมิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวอรวรรณ ทีแสงแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายทิวากร แสนบริสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวศิริวรรณ ธัญญารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายถนอมพงษ์ ภาจำรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
23 นางวีร์ดา ศรีเมือง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาววารุณี บุตรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวเฟื่องฟ้า ตรีวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายณุกานต์ เสโส   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
2