โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 221 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 222 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อุดรพิทยานุกูล

จำนวน 236

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 14 19
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 11 20 31
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 33 44
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 20 26
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 7 31 38
0
0
0
0
6 ศิลปะ 10 5 15
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 3 11
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 20 27
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 10 10
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 65 157 222
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
3
13
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
3
22
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
4
29
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
20
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
6
22
0
0
6 ศิลปะ
2
2
11
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
8
0
0
8 การงานอาชีพ
5
3
19
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
8
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
44
25
153
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัศมี สาระนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวทักษพร สงครามศรี  ครู ชำนาญการ
0
3 นายอัครดนัย อยู่ยงยุวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสุเทพ แพทย์จันลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางระวิวัลย์ อธิปัตยกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอมรรัตน์ จันทร์เขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสายธาร เหมือนโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวีณา บุญปัทม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกุหลาบ สุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอุษาวดี พนารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกรรวี ผิวเผือก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสมลักษณ์ เทศประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายพิสูจน์ ชมภูโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางฐิติมา แจ่มพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจริยา คณะเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายเกียรติศักดิ์ นาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางดรุณี หมื่นสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางพัชรา ทิพย์อาสน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางศิริพร อินทะเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางนภาพร วิชัยพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอพภิวันท์ เสริมเจริญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายสมคิด กำเนิดภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางจิรารัตน์ ไตรยางค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายไพรรอด ศิริจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางจุฬาภรณ์ น้อยบุดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางอุษณีย์ จันดาวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวสุภาพร พงษ์เมธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางชีวิต เจริญพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายพิทยา พรหมหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายสมชาย พัฒน์ชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายทศพร สุปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายพิภักดิ์ ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวมารศรี แสนก่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางอัจฉราวรรณ ทองรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายวิรศักดิ์ ประจันตะเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางจินตนา พึ่งย้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายสมมาตร คำเพิ่มพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายพูลสวัสดิ์ นาคเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวพิชญ์พิมล เปี่ยมปิติธนกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางดวงแข ช้างรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายเผชิญ ศรีอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางธัญพร รัตนะธัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายสุริยันต์ ยางศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางอาภาวดี พิริยชูสิทธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางวาสนา พานคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายสุรพล ตังสมบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
48 นายอัครพล เดชะพหุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางเกษร หิรัญมาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางปัจฉิมาพร รัตนอุปการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสมศรี ท่าช่วงทำเล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายภราดล ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางวัจนี พงษ์พัฒน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางอัจฉรา ไชยสาส์น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสุรีย์มาศ นามอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางรำไพ พิเดช  ครู ชำนาญการ
0
57 นายชยกร เทศเรียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสาวหรรษา ด่านกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสุภาภรณ์ โรมเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสมปรารถนา ธีระพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายตรีรัตน์ ตราชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสุจินดา สระคูพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายบพิตร ทองรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางอนามิกา อุตรนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางระพีพร เศวตวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางชุติมาศ อิ่มใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางพัชรินทร์ โพธิผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางทิพวรรณ กองม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาววาสนา อินตะนัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายสราวุธ ใจแจ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวจุรีรัตน์ หอมจันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสุกัญญา กำเนิดภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายโกมินทร์ มงคลสิริสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางวิลาวรรณ สะตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นายปริญญา ตุงคะสมิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางดรุณี รักเกียรติวินัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางวาระดี ศรีบัวเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางวรกุล ฉิมนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางอรพรรณ ภูดิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางสาวนภาลัย ชัยสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสุปราณี แก้วสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
83 นางสาวนรีรัตน์ บพิตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางวราภรณ์ ศรีหริ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางพิมพ์มาตร สอนใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางพรทิพย์ บาเปีย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายอุทก อดุลทิฐิพัชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางดามพวรรณ จันทมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางธัญรัศม์ จุฬารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางศิริลักษณ์ ขาวศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสุมาลี วงษ์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางปาริชาติ กำหนดแน่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นางใจชื่น ไกรเพชร  ครู ชำนาญการ
0
94 นายปัญญา ทิพย์อาสน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางอรวรรณ นาคคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางอัชราภรณ์ โสกัณทัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายขัตติยะ นาที  ครู ชำนาญการ
0
98 นางจุฑารัตน์ ไชยชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นายนรวัฒน์ พนมพิพัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
100 นางนงเยาว์ พลเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางสาววรางศร บุดดาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
102 นางธนิษฐา ดวงตาผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางวัชฉวรา หีบแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางนันทวัน หมุดปิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางสาวขนิษฐา จันทะไทย  ครู ชำนาญการ
0
106 นางจีรนันท์ ภูมิพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นางสาววนัสนันท์ ดอนหมื่นศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวพิมพ์มณี หริตกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวดวงจันทร์ เกียรติศรีธนากร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายพิเชษฐ์ สุ่มมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางวิราภรณ์ อุโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสาวมัณตกานต์ โคตรชาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวสุภาวดี ลุนไชยภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวพวงเพชร นาเมืองรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวสมพิศ ชินภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นายศราวุธ ลาบัวใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นางหทัยรัตน์ ชัยจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นายพัฒนะ นรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางนงนุช โนนคู่เขตโขง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางพรรณี พุกาธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นายทะเนตร มหาราช  ครู ชำนาญการ
0
122 นางสมพร โยวะบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นายสันติ นวลผ่อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางนัฏฐกานต์ ดวงพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางไกรสร สีมืด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางฐิติรัตน์ ศรีประใหมมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นายวรวัฒน์ ชาญนรา  ครู ชำนาญการ
0
128 นางสาวจุฑาทิพย์ นามสีฐาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นายชาญศักดิ์ สกุณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางพิมพ์ใจ เต็มบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นายสังคม พลวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางสาวพัฒนี พันธผล  ครู ชำนาญการ
0
133 นางปาจรีย์ นาระกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
134 นางนภาภรณ์ พาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นายวิโรจน์ แพนศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 นางยุพา ภาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
137 นางสาวรจนา ชาติโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางกาญจนา ธนาฤกษ์มงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
139 นางพิมชมพู นามมัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
140 นายสมมาตร เป้าป่าเถื่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นายโสภณ กลับแป้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
142 นายศักดิ์ดา มิ่งมิตรมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 นางศิวพร ราชพรหมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
144 นางสาวปิ่นทอง การรักเรียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
145 นางสุภาพร จรูญพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางสาววรางค์ศิริ คูณชัยรุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นางพรพิศ คล่องดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
148 นายพรชัย ทุมพัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
149 นางสาววชิกา สาระขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
150 นางทิวาวรรณ จันทคัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นางสาวนาฏฤดี ศรีวรกุล  ครู ชำนาญการ
0
152 นางสาวพรทิพย์ หาญชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางปิยะพร สิงสาธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นางพัชราภรณ์ บุราณรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นางสาวนราพร อาชนะชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นางสาวฑิฆัมพร ศิริโสภากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
157 นายอภิเดช เขียวน่าน  ครู ชำนาญการ
0
158 นางสาวแสงดาว แสนคำราง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
159 นายอนุพงษ์ อภิวิมลรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นางบุษภากร ดิษยบุญสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
161 นายศุภณัฐ รัตนปกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
162 นายบัญชาศักดิ์ เหล่าสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
163 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาทิพย์ สุระมรรคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติยา พิลาจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นางนฤมล มีอำนาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
166 นางสาวปรวัฒน์ แสนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
167 นายเวชศักดิ์ หลักชัย  ครู ชำนาญการ
0
168 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัฐมาวดี ประนัดเต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
169 นายปิยรัตน์ แสนวังศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
170 นางสาวอริษา ค้ำชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
171 นายจตุภุช โลกายุทธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
172 นางพัชรา ทุยเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
173 นายพิชิต บุรีสูงเนิน  ครู ชำนาญการ
0
174 นางสาวสิริพร พลพินิจ  ครู ชำนาญการ
0
175 นายไมตรี อุดมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
176 นางสาวสุทินา ขินานา  ครู ชำนาญการ
1
12.00
177 นายปิยวัฒน์ มีคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
178 นางสาวสรชา เครือคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
179 ดวงใจ จุติมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
180 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
181 นายอาชวัน ทรงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
182 นายสุไรมาน นามี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
183 นางพิสมัย เจริญรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
184 นางรัชนี น้อมระวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
185 นางสาววิไลลักษณ์ เยี่ยมพนมคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
186 นายธวัตรชัย เดนชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
187 นายธนกร ขันตรีสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
188 ว่าที่ ร.ต.ภานุพงศ์ ทองบ่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
189 นางสาวนิสรา โคตรทอง  ครู ชำนาญการ
0
190 นางนิราวรรณ ปัสสาโท  ครู ชำนาญการ
0
191 นางภาวนา วะปะแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
192 นางสาวหยกฤทัย หอมชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
193 นางสาวอุบลวรรณ เลี้ยวอุดมชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
194 นางสาวดรัลพร พิมพ์ปัจฉิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
195 นางสาวพชรพร ไลเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
196 นางสาววรรณภา ธรรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
197 นางชญานิษฐ์ เนืองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
198 นางสาววีริยา ภูถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
199 นางสาวชลชลัช เขื่อนพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
200 นางพัชรินทร์ อุชชิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
201 นางปัตทมา ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
202 นางสาวสุมินตรา สงวนนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
203 นางสาวเดือน โสภากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
204 นางสาวทิพยุดา ดาขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
205 นายวรายุทธ พลแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
206 นายจารึก มาสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
207 นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
208 นางสาวกัญญาวีร์ โพธิชัยยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
209 นางสาวมณฑิณี ถาวรพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
210 นางรุจิรา แสนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
211 ว่าที่ ร.ต.เสถียร จุติมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
212 นางรุ่งรัศมี เทกมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
213 นางสาวพรนภา อรรคะ  ครู ชำนาญการ
0
214 นางอภิรดี พรหมแสงใส  ครู ชำนาญการ
0
215 นางสุทธารัตน์ ศรีภา  ครู ชำนาญการ
0
216 นายสนิท จันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
217 นางสุจิตรา สุระมรรคา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
218 นายหิรัญชัย เพ็ชรฤาชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
219 นายอภิชาติ โยธะพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
220 โสม รักเกียรติวินัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
221 พัชนี ใจไวย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
13
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
24
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
12
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
11
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
9
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
7
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
6
 
รวม
97