โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 23 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 25 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อุดรธานีพิทยาคม

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 18 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
6
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอัครเดช สมศิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนวพร คำวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางลักขณา สุปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
4 นางกันยารัตน์ นาคบาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 ว่าท่ี ร.ท.นิรัญ สุภาผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นางอรวิชญ์ พลหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางจันทร์ฉาย ทองสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางปัตทมา ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางฉัตรฤดี ตราชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
10 นางประทีป รุ่งวรรณสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
11 นางสาวจุฬารักษ์ บุญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 ดร.กนกพร งามแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
13 นางเอมอร ใจแจ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวิชาญ ปั้นม่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
15 นางนิภาภรณ์ พรหมหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
16 นางอภิชญา ยะไวทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
17 นายจรัญ ใจบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
18 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
19 นางละอองดาว เพ็งสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวจีรนันท์ วิบูลย์กุล  ครู ชำนาญการ
0
21 นายสิวาติราช อุปพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวรัตติกาล ปราบพาล  ครู ชำนาญการ
0
23 นายทรงศักดิ์ ปุริมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
14