โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สามพร้าววิทยา

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 16 20
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
3
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางทัศนีกร กาหลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจรัสพร นาวานภากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
3 นางชวนชม คนขยัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางภัคจิรา ศิริรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
36.00
5 นางสาวกานต์สินี คำแข็งขวา  ครู ชำนาญการ
0
6 นายมังกร แก้วโก่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 จ่าสิบเอกนาวา เพ็งวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเรียม ผ่องญาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุนันทา ทรงศรี  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสุภาพร เพ็งวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางประภาภรณ์ อนันตโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
12 นางเอื้อมพร เตมายัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
13 นายธนกฤต อุทุมพิรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายนพดล สุทธิอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพรพิมล นามพรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวขวัญชนก ธีระสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสุดารัตน์ ไสยเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวราวรรณ แก้วสามสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวเกวลิน มาสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางปราณี กองเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
14