โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 47 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 48 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เลยอนุกูลวิทยา

จำนวน 74

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 9 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 5 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 36 48
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
9
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
5
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
6
34
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนนท์ คำดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางบุษบา พูนทวีสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวิสูตร คำปัญโญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางรพีพรรณ ชีพพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางปราณี แกดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางลักขณา พลซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายอุทัย เวียงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสมร ตาระพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวิไลลักษณ์ วชรมงคลสิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางทัศนีย์ ศรพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางใจทิพย์ พานทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเอกสิทธิ์ พลซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางมารศรี อรรคสูรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางกฏพร ปรีสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวิภาพรรณ เอกทัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางวราภรณ์ แสนกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวันเพ็ญ ผิวขม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางวงเดือน โปทาหนัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายนิติวุฒิ เสริมทรง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสุกัญญา เกษดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวพีระพร กำเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางจีราพร เวียงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวสุชาดา นาหัวนิน  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวนิจวรรณ พิมคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางวิจิตรา อุปชฌาย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายปิยะพงษ์ โสระสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
31 นายณัฐดนัย สีหะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสิริพรชัย บัวกองกุลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวสุดารัตน์ คันธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวณัฐปานี สนิทสตรี  ครู ชำนาญการ
0
35 นางจุฑาทิพย์ มาลาอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวอรอุมา บริบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวศรัญญา ลุนภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางภานุมาศ ดีบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางนิศารัตน์ แคล้วโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางณัฐอร สุวรรณสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสาวอัจฉรา ชำนาญเพชร  ครู ชำนาญการ
0
42 นางนภาพร กุลบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายศรุติกุล ภูมาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวครองขวัญ เคยชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายจีระศักดิ์ เหมบุรุษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายภูวนัย กุลบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายกิจติภูมิ พลตื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
20