โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 53 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 58 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

จำนวน 122

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 6 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 7 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 9 20
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 2 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 5 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 27 31 58
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
2
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
3
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
5
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
1
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
18
16
24
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
2 นางกมลชน กรวยทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางอรุณรัตน์ ชมวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
4 นางนาถนรินทร์ บุญธิมา  ครู ชำนาญการ
1
60.00
5 นายกรีฑาพล นามคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายทนงเกียรติ พลไชยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวหทัยทิพย์ สุกใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวสุรจิตา เศรษฐภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายศิริสวัสดิ์ ราชมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพัชราภรณ์ จันปัดถา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
12 นางเยี่ยมลักษณ์ เอี่ยมศิริ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางน้ำผึ้ง สุพรมอินทร์  ครู ชำนาญการ
1
26.00
14 นายจิรายุวรรธน์ วรนามเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
15 นายไพบูลย์ ประเสริฐสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสงกรานต์ บุตตะวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
212.00
17 นางณัฐกานต์ วันนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวชิโรบล วรรณธะนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางนารี พามนตรี  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสุธะนะ พามนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเรณู นวลคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
22 นางสาวดารณี ไชยเวช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวจิรัชญา วังตะพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัย  ครู ชำนาญการ
0
25 นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางรัศมี กามล  ครู ชำนาญการ
4
82.00
27 นางนพมาศ ไทยภักดี  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวสุมาลี ไกลเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายอุไทย โกยชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
131.99
30 นางน้ำทิพย์ ศรีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
31 นายสุรศักดิ์ บุญธิมา  ครู ชำนาญการ
2
16.00
32 นายปรัชญากร ฮดมาลี  ครู ชำนาญการ
0
33 นายพิษณุวัชร์ สวัสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางวรัญญา ทองหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
95.00
35 นายประจักร์ ราชโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
93.00
36 นางสาววิมลมาลย์ แก้ววิมล  ครู ชำนาญการ
2
130.00
37 นายทรรศกร วงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
38 นายอนุพงศ์ สอนพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวปิยะวรรณ สุโพธิ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวบังอร มูลโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวขนิษฐา ธรรมรัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
120.00
42 นายศุภชัย ดวงคำน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายเกียรติศักดิ์ รัตนคุณศาสน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายศรสนั่น นนที  ครู ชำนาญการ
1
16.00
45 นายสิทธิชัย เทียมไธสงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
46 นางสาวจรัมย์ภา อินทาราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวณญาดา คุณประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวกัญญพัชร คูณแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
49 นางขวัญเรือน เสนานุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
50 นายพิเศษ บรรพลา  ครู ชำนาญการ
0
51 นางปภัสรา ชนะทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายนฤดล มะโนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายธนพล คำทะเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาววิริยา ตาสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 ฉัตรคำ แช่มช้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
14