โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 20 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 2 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 18 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปากชมวิทยา

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 1 2
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัย  ครู ชำนาญการ
0
2 นางรัชฎาภรณ์ วิชาราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุภีร์ หล้าสีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุมล แสนใจวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสุมิตรา คล้ำงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายทวีป วิชาราช  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสงวน หล้าสีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวอุศณีย์ สมภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางเรี่ยมศรี ดอนนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสุทิน ดาหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางศุภมาส โสวรรณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวเกวิกา ภูมิดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายกิตติสุข บุบผาดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวอัจฉรา ศรีเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวมุกรดา ฤทธิ์ช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวชญาพร คำวงษ์พูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวพุทธมาตย์ ยาคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายวิระชัย แก้วมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายปฐมพงศ์ ราชโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายสนธยา เต็มสอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3