โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 42 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 45 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เชียงกลมวิทยา

จำนวน 59

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 3 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 5 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 3 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 3 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 26 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
3
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
2
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
2
0
0
0
6 ศิลปะ
4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
2
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
31
10
4
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสุวิมล ศรียงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายวัชระ บุญมี  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสุดารัตน์ คุณทาบุตร  ครู ชำนาญการ
0
4 นายจำเนียร มินทะขัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวกัลญา ด้วงแพง  ครู ชำนาญการ
0
7 นายเจษฎา นาสินส่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพิกุล พุทธมาตย์  ครู ชำนาญการ
1
24.00
9 นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวชไมพร ธนะกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
50.00
12 นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
28.00
13 นางสาวอลิษา หาดนิล  ครู ชำนาญการ
0
14 นายพีรภัทร สะเดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายจักราวุธ เพ็ชรแก่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางวรารัตน์ เหลาผา  ครู ชำนาญการ
11
230.00
17 นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
18 นางสาวพักตร์สุดา วงศ์ชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
42.00
19 นายสุนันท์ รอดประทับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางมินตรา มังบู่แว่น  ครู ชำนาญการ
0
21 นายทิราชัน ดีแป้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายเสกสรร บุบผากรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายสมเกียรติ ศรีกุลวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายศักดา พรมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวอุบล ภักดีนวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
26 นางณฐพร จันทร์แจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางรสจนา หงษ์แพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายวชิรวิทย์ หลุ่งเป้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 บุญชัย จันทนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายศิริชัย น้อยโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 วรลักษม์ จันทเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 ยุวนิตย์ ชื่นชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 รังษี แก้วน้ำใสย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
48.00
34 ขนิษฐา ศรีบุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 ปรีดาวรรณ รอดประทับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
36 ปิยพร สารมโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
50.00
37 จุฬาลักษณ์ กรมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
38 ศิริรัตน์ ยอดช่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
39 นางสาวโสภา กุลากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
50.00
40 กนกวรรณ อ่อนสงไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 ทิพวรรณ์ วงลำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
42 นางนาลอน จริยาธนบำเพ็ญ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
7