โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 42 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีสองรักษ์วิทยา

จำนวน 65

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 6 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 10 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 38 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
2
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
1
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
17
11
17
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณัฐวดี พรหมรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวญานิศา เสนานุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
58.00
4 นางกมลพร อุประ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางพัชรา พิทักษ์สฤษดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
6 นางเสาวรี เที่ยงตรง  ครู ชำนาญการ
0
7 นางเดือนเพ็ญ คุ้มภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมา  ครู ชำนาญการ
0
9 นางกฤติมา แรมลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเสริมจิต ศรีวารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
11 นางญาณี ชัยพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอาภรณ์จิต รัตนไตรศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายภานุวัฒน์ พรหมรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายอภิรัตน์ พรหมรักษา  ครู เชี่ยวชาญ
0
17 นางนิศรา รักษามั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
18 นายธงชัย รักษามั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
84.00
19 นางสาวศุภมาศ ศรีบุตตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางนุชจรีภรณ์ จันทศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
72.00
21 นางสาวคุณัญญา ราศรีชัย  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผา  ครู ชำนาญการ
3
54.00
23 นางสาวพนมพร แสงขาว  ครู ชำนาญการ
0
24 นางวิลาวรรณ ตรีวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางเบญวรรณ กมลรัตน์  ครู ชำนาญการ
13
150.00
26 นางสาวนุชนาถ ยศปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายเปรมฤทธิ์ ชานนท์เมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
28 นางสาวเบญจวรรณ จันจอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางเนตรญา พินธิสืบ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
30 นางสาวรจนา เนตรแสงศรี  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวรัชนี ศรีอิ่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายชัยวัฒน์ ราชกรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวอัจฉรา ศรีเสน  ครู ชำนาญการ
0
34 นายวีรชาติ สมอุปฮาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวแก้วตา วังคีรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวปนัสยา เพ็งแจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวนันทนา แก้วนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวจุฑาทิพย์ ชินฮาต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาววรรณลักษ์ ทวีโชคเดชากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวนุชนาถ ยศปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวพัชรี คำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายสุภวิศร์ บุญรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
15