โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นาแห้ววิทยา

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 2 2
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 3 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 14 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
2
9
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
2 นางอมรรัตน์ สารวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
3 นางรัชนีวรรณ นามกันยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
4 นายสถาพร แสงรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
5 นางจีระภา เกลี้ยงไทยสงฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางขวัญหทัย อินมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
21.00
7 นางธัญญารัตน์ อุ่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
8 นางศิริพร กุวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
9 นางสาววีรวรรณ จันอักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
78.00
10 นางสาวแคทรียา อะทะโน  ครู ชำนาญการ
8
66.00
11 นายปริญญา วงษ์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
35.00
12 นางทิพสุคนธ์ มอญขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
26.00
13 นางสาวภัทรวดี มีคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
60.00
14 นายวุฒิชัย พรมใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
30.00
15 นางสาวจารุวรรณ จำปารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
97.00
16 นางสาวเรนุตา วัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวโสภิดา ฤทธิศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายอนุชา บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายภัทรศักดิ์ บุญมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
3