โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 29 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าลี่วิทยา

จำนวน 46

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 20 30
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
4
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
10
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายปฏิณญา โคตรวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางภัททิรา บุญงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายถาวร พลยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางนัทธมน คีรีมังคละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสนาม อินหันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
7 นางประไพศิริน พระศรีเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายนิรุตติ์ ใจเที่ยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเพียงกาญจน์ พรามนิล  ครู ชำนาญการ
0
10 นางชนจันทร์ รายวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายมรกต สาหล้า  ครู ชำนาญการ
0
12 นางรมิตา อินหันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพรนภา อดุลย์ดิศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวนงค์ใย จันทาชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวสุเมษา จำรูญศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
16 นางทวีพร ไชยอุตม์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
17 นายถนัด นนทะปะ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวจิตตานันท์ สุพรมอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวนันทิยา จันทิรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสุริยา ชาวน้ำปาด  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวชลธิชา ผาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวสุภาพร สิงห์วงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
23 นายภณัฐพงศ์ พลมุข  ครู ชำนาญการ
4
32.00
24 นางสาวสุภดา ตาปราบ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวสลิตา ไพศาลธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวสุพินยา ปะระกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
66.00
27 นางสาวอุทิศาวดี คำจุมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางวนิดา รักนิ่ม  ครู ชำนาญการ
0
29 นายวัชรินทร์ วังคีรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสรียาภรณ์ นนทะปะ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
9