โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 123 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 135 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -12 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศรีสงครามวิทยา

จำนวน 142

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 18 20
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 10 15 25
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 16 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 13 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 20 22
0
0
0
0
6 ศิลปะ 5 5 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 2 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 39 96 135
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
8
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
1
18
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
2
16
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
1
10
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
5
10
0
0
6 ศิลปะ
3
2
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
2
3
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
2
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
41
23
71
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกิตติศักดิ์ บุญแสงสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายพิทักษ์ สันทาลุนัย  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวประภัทรสร เอี่ยมเวียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายสรายุทธ์ สีหะวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุดาวัลย์ ปันทะมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวปิยะทิพย์ บุญหนัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวเกษราภรณ์ เหตุเกษ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางมัลลิกา แก้วกุลบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางดวงวิภา ประโสทะนัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
10 นางมะลินา โคตรวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายชำนาญ อิ่มใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกนกพร อยู่ครบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางพัชรี ภูวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายชัย กองสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวราภรณ์ พลซา  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาววิไลลักษณ์ แสงสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางชุติกาญจน์ ศักดิ์สิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางลภัสนันท์ เจ้าทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายกุน พลซา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายอุทัย กล้ารอด  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาววารุณี มูลกองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาววิบูลย์ศรี สมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวจรีพร อนุศรี  ครู ชำนาญการ
1
12.00
25 นายชาตรี เชื้อบุญมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเตือนใจ เคนโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายนวมินทร์ เดชบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสุพัฒน์ ไพบูลย์บรรพต  ครู ชำนาญการ
0
29 นายปวิชชา ดาวเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอำไพ เพชรฤาชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางโชติมา ชิตวรโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางธัญวลัย สุนันฐ์อาธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายเรืองศักดิ์ ไตรฟื้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางรัชนีกร แก้วเขียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาววชิรา บัวมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายไพโรจน์ ลิภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
38 นายสัจจะ วรีฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางกิตติยา สุขปื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางวรากร ศรีดัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
84.00
41 นางสาวสิรภัทร พาเสนา  ครู ชำนาญการ
0
42 นางวาสนา ทองพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวณัฐมน คำขัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
80.00
44 นางประทุมวัน มาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวสมพร สิมมาสุด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางกัญญา คำไล้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายอนุชา ภูวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวศิริพร วุทธนู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวเณริศา ประจันตเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางจันทนา ไตรฟื้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายสุรชัย สุชาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางยุวเรศ พิลาแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายภาคภูมิ พิลาแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางพรศิลป์ กองสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางปาลิดา สุวรรณผู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางปพร จันทร์ภูมิ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
58 นางยุพา ลิภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวอารยา สิมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางจิตนิภา ภูคำตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายวิชาญ ศรีจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวสายชล ศรีนาค  ครู ชำนาญการ
1
12.00
63 นางณัฏฐ์เณรี สุรดีวิราพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายวิระพงศ์ คุณประทุม  ครู ชำนาญการ
0
65 นายวิทศรุทธิ์ ดาเหล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายมนต์ชัย เกษทองมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวธิวาภรณ์ เชื้อกษัตริย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวธัญญาพัฒน์ คำสีหา  ครู ชำนาญการ
0
69 นายชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัย  ครู ชำนาญการ
0
70 นางนภาวรรณ พลเวียงธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางนิศาชล อุทัยนิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายวิทยา ศรีภูธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายสุทธิศักดิ์ พลซา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางรับขวัญ ดอกไม้  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางวาสนา กำกูด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายชัยศิริ วงษ์คำจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางวิรากร เจริญเชื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาววรรณิศา อารยภัทรวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวทิวากานต์ ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
42.00
80 นางสาวสิริยา ลาสุธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
136.00
81 นางสาววิไลวรรณ ไปนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
96.00
82 นายนิกร บุญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาวเพ็ญพักตร์ แก่นจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวอรพรรณ จันทนา  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวรสสุคนธ์ นามกันยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาววรรณิศา ผาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางพัชราพรรณ สมุทรโคตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวรุ่งตะวัน เสน่ห์ราชกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายปราโมทย์ กออัศวโกวิท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 ชุติพนธ์ พลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาววิราย แซ่หว้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 น.ส.เจนจิรา โคกพุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวขวัญเรือน ประจวบมอญ  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวทวีพร พูลจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวปิยะรัตน์ สิงหาพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางผักแว่น จันทรอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวพนมไพร สารวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
98 นางสาวนิศาชล แพงตาแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวชลธิชา จันสีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวนันธิญา ขันทสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 ชลพรรธน์ จีระพรพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวนิออน พันยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
112.00
104 สูติกาล สิทธิรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 ภานุวัฒน์ ยศปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 ปรียาภรณ์ ชนิกกุล  ครู ชำนาญการ
0
107 ณรงศักดิ์ สอนสุภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางอิงดาว วิจิตรปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
109 นางสาวจารุวรรณ พันธ์นาง  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสาววรนุช โคตรนิมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวลลิณณ์วิมล ศรีหริ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นายวีระยุทธ อ่อนจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวดวงสุดา ภูเมฆ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวสุดารัตน์ แฝงสีคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาววิไลรัตน์ แก้วคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
116 นางสาวอรพรรณ จันทนา  ครู ชำนาญการ
0
117 นางสาววิไลวรรณ ไปนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
96.00
118 นางสาวศรุตา ก้อมมณี  ครู ชำนาญการ
0
119 นางจิตราวรรณ สีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 ประภัทรสร เอี่ยมเวียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 ภูวนาถ เสนานุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
64.00
122 นายพิเศษ บรรพลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นางสิริยา ลาสุธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
14
136.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
7
 
รวม
37