โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 33 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภูหลวงวิทยา

จำนวน 50

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 5 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 2 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 3 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 10 24 34
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
3
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
8
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศิริขวัญ มาลาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางพรศรี ศรีพรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
3 นางสาวนัจรีภรณ์ สิมมารุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายยุทธการ เหล่ามะลอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
5 นายวีระพล มีมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาววิรัตดา ศรีวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายกฤษกร ศรีประจง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางลัดดา เดชแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุริโย สุขสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายพลกฤต บุตรนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
11 นางณัฏฉรียา ศรีหนารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
12 นายประจักษ์ พิมจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรุ่งนภา แสนพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางภัชรินทร์ อินทร์มณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
15 นางสาวจีรวรรณ บุญหลาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเพ็ญพร วังภูมิใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
17 นางสาวกชพรรณ บันหาร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสุณีย์ ธรรมกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
19 นายชัชวาล วังภูมิใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวเพ็ญประภา สาริภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายปริวัตร มะดาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสุชานันท์ แพงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
30.00
23 นางนันทนา แก่งตัน  ครู ชำนาญการ
5
54.00
24 นายอิศเรศ ชอบสร้างสิน  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาววนิดา ติสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
2
18.00
26 นางสมพร น้อมในธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวศิริพร ศรีบุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายสุธาทร เมฆทวี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางทิวา ไหมสมบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
80.00
30 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐณิชา ดวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
31 นางสาวรำเพียร น้อยเชียงคูณ  ครู ชำนาญการ
4
56.00
32 จุฑารัตน์ น้อยนาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
33 วิชุดา ทุมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
14