โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 41 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 46 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สันติวิทยาสรรพ์

จำนวน 69

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 3 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 5 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 3 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 2 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 24 22 46
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
1
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
2
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
28
12
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุขสันต์ หาดคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
48.00
2 นางทิพยา สมัครวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
3 นายอาทิตย์ ภูชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
4 นายสุธน สมัครวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
5 นางขวัญคนึง พรหมดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุดใจ สุทธิศรีสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
7 นายอดุลย์ หมีกุละ  ครู ชำนาญการ
0
8 นางนภัทธนันท์ ทวีวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวศิรานีณ์ แก้วปัตตา  ครู ชำนาญการ
6
42.00
10 นางสาวจีระนันท์ กรรณลา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางเจษฎาวัลย์ จันทร์ศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
12 นายสุพิน พระสุนี  ครู ชำนาญการ
2
16.00
13 นายธีระยุทธ มุงคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายอาณัติ สระแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวศิราณี ปราบหลอด  ครู ชำนาญการ
3
24.00
16 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีบุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
187.99
17 นายรณกร อนุพันธ์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
18 นายภูวนาถ เสนานุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
64.00
19 นายไกรสร ดาบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
20 นางสาวนภสร พลายวิเคราะห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายปิ่นเพชร ไชยสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายวุฒิศักดิ์ กรมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
147.99
23 นางสาวสิรินญาพร การเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
24 นางสาวปภาดา อาจนาฝาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
60.00
25 นางสุมาลี ชัยเลิศณรงค์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
26 นางสาวนรีรัตน์ สารไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
59.00
27 นายเริงสันต์ ธรรมขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางปนิตา แก้วกัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
54.00
29 นายฤทธิศร อุตรัศมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
30 ว่าที่ ร.ต.ภูวัฒน์ สมกำพี้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
36.00
31 นางสาวเรไร สีน้ำอ้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
60.00
32 นางสาววัชราภรณ์ หมื่นวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวภัทรวรรณ กองณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวพิมพิไล มูลติ๊ด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายดนัย รัตนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
36 นายพิทักษ์พงษ์ บัวเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
54.00
37 นางสาวรุ่งทิวา อะโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 ก้องหล้า จันทะแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายสุขสันต์ หาดคำ  ครู ชำนาญการ
8
48.00
40 นายกิติพงษ์ พรมบ้านเปลือย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสมควร ศรีโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
8