โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ผาอินทร์แปลงวิทยา

จำนวน 33

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 17 26
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
13
2
11
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางขวัญใจ ทองนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาววรุณี ทองแลง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางธนภรณ์ ภูดีทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางศรัญญา ศรีสุธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายวินัย อ่อนอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางรัชนี กล้าหาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางเอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายมานัส สวัสดิ์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายนักรบ กองมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวิยะดา ศรีบุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุริโย ประสงค์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวละมัย สุมังเกษตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวพรสุดา แคล้วไพรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาววิยาพร อินทะสุระ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวกัตติญา กลิ่นเกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายชายอมร สุรสรณ์   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายอภิสัณห์ พรมสอน   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายภิญโญ ลาดแลน   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายพิริยะ เปาวะนา   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวอำพร หรุดคง   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวจินตนา คิดหนองสรวง   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายภากร ปัญญาชัย   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อวังคำ   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวดลนภา วิจิตรปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวธารา สุธรรมมา   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
6