โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 89 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 88 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บรบือ

จำนวน 96

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 12 13
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 9 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 19 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 12 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 8 11
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 4 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 1 0 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 68 88
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
11
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
2
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
4
16
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
9
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
9
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
1
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
10
66
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางภัทรียา ชายศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางภัททิรา ลืออุติกุลวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายไพรัตน์ น้อยนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางดาวใจ ศรีสองเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
78.00
5 นางณพิมล ไกรวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
34.00
6 นางกาญจนา กุลโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
7 นางสาววิทยาภรณ์ สืบสวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสายน้ำผึ้ง ผิวเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวฐิติมา ประยูรพรหม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางบำรุงรัตน์ พละศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
11 นางวัลลภา บุญหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวอนันต์ญาญ์ เหล่าสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจุฬารัตน์ เขตชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
14 นายกริช อุทาภักดี  ครู ชำนาญการ
0
15 นางทิพวัลย์ พงษ์ปรีชาสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายไพบูลย์ ต่างสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสุจินดา ขำดำรงเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายนริส นัดทะยาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางอิสสราพร ตั้งตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายประกอบ บำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางรัชนี อัคฮาดศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
22 นางสาวนวลมณี อ้วนละมัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสายสมร เพาพาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางยุพิน ภูกัลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายภาณุวิชญ์ แสนคำภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
26 นางรำไพ ศุภฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
27 นายสมจิต เมืองนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางพิมลรัตน์ ทองยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางจินดารัตน์ อาจศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสายสุรางค์ ทัพขวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางเพ็ญผกา มีนาสันติรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางนิ่มอนงค์ ราศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
33 นางทองพูล อ้มเถื่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางเปรมยุดา คลังแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
35 นายสมมาส ฉายจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางศิรินยา น้อยพลทัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
37 นางอัจฉรี สุวรรณนาคินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
40.00
38 นางมุกดา เมืองนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายสวัสดิ์ วงชารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
40 นายสหัสวรรษ วงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางวิจิตตรา สรรพทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
42 นางวรีรัตน์ ชนะบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวอำนวยพร นันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
44 นางสาวปัทมาพร แก้วกัลยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
45 นางวนิฐา เพ็ชกอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางอรุณศรี ปะสังคะเต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวกชพรรณ ช่วยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
30.00
48 นายนริศ ชินวิศวกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายเกรียงศักดิ์ บุรีมาตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวมะลิวรรณ พลเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
51 นายบริบูรณ์ หาญณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางพุทธสินธ์ ผิวสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
53 จ่าเอกอิทธิพล สมจร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวสิรินาฎ กางโหลน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
55 นางธันวภรณ์ สารผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
56 นายวัชระยุทธ สุมะหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายธงชัย จันทร์ปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
58 นางอิศราพร พุดหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายไพฑูรย์ ผิวสอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
60 นางนงค์นุช ทิพย์กันยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวอาภาภรณ์ สอนทะเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางพรทิพย์ บุญเกษม  ครู ชำนาญการ
0
63 นางศิโรมณี วรรณปะเก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
22.00
64 นายกำธร ธุระทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
65 นางสาววยุรี ยืนสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางกุสุมา วรรณจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
67 นางสาวนัชชา ศรีเกิน  ครู ชำนาญการ
1
22.00
68 นางสาวสุวินา ไกรอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
69 นางสาวกนกวรรณ เยี่ยงวิญญู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
70 นายไอยรา ธุระทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
71 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางบังอร นัดทะยาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสุภาพ ทองนุช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายธนดล ยอดเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 คนึงนิจ อุทาภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสาวดารัตน์ คำแก้ว  ครู ชำนาญการ
3
70.00
78 นางสาวสุภาวดี ภูน้ำเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางวัลลภา บุญหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวดวงกมล แซ่ตั้ง  ครู ชำนาญการ
0
81 นางกฤษณา วินทะวุธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสาวพยอม แก้วโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสาววรรณิภา ดีแก่นทราย  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวกันต์ฤทัย คำบรรจง  ครู ชำนาญการ
3
50.00
85 นางอัจฉรา ธัญญวิศิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
86 นางภัทรียา ชายศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางอัจฉรา ธัญญวิศิษฐ์  ครู ชำนาญการ
0
88 นางสาวธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางบังอร นัดทะยาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
39