โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บรบือวิทยาคาร

จำนวน 113

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 13 18
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 19 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 6 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 12 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 8 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 35 72 107
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
7
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
2
15
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
2
21
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
9
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
14
0
0
6 ศิลปะ
0
1
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
5
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
9
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
5
86
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางบุบผา เสนาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุจิรา พลลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุภีย์ ไชยลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
4 นายนิมิต นวลจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางจิตติมา นวลจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางทิพวดี ชมกลิ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
23.00
7 นางพรรณิพา สิงห์สีโว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
8 นางสาวระพีพร พยอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวนิสากรณ์ ภวภูตานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
10 นางจันทนา ศากยโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
11 นางสุฑาทิพย์ ลีมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสุชาติ วิริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรำไพ โลมโคกสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสาคร คำสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวราภรณ์ จิณาบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวิชัย ชื่นนิรันดร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
17 นายเหมกร กิจดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
18 นางลักขณา บุราญรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสุวรรณี นิวัตยะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
20 นางรัตนา เนื่องโนราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
21 นางสุพัฒตรา นาคยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
22 นายทองสุก มาตย์วังแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวสุปรียา วงศ์ดวงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
24 นางสุชาดา สุขบรรเทิง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางพวงพยงค์ หงษานาวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
0.00
26 นายกำจร วัฒโน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
27 นายพิษณุ นาชัยฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
28 นายทรงศักดิ์ สุขบรรเทิง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางคำพวน ประสงค์สันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายประมวล พงไธสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางวัชรี สิงห์สู่ถ้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
32 นางสมจริยา เนื่องศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
33 นายสุทธินันท์ จิณาบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวเพชรัตน์ วงษ์ผักเบี้ย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
54.00
35 นางกุลจิรา ส่งเสริม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
15.00
36 นางเบญจวรรณ สำเภาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
37 นายบุญเทียม ทองเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายวิทยา บุญประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายบรรลุ สุขุนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาววีรานุช สายจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
41 นางวัชรา วิเชียรเพริศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางชลิตา ปัทมรีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
43 นางสุเมตตา ใหม่คามิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายอนันท์ สำเภาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
45 นางสาววนิดา นนฤาชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายพนมเทียน ชมดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางเกศกนก ธนไพศาลกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวอารีวรรณ ขัตติยะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
64.00
49 นางศุจิกา ฉายจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
50 นางเกษร เหล็กค้าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางกุลวดี ผ่านจังหาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
44.00
52 นางชนิศา มาตย์วังแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
53 นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางปราณี นาสิงห์ขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาววิลาวรรณ นนท์ศรีราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางพัชรินทร์ เทียบพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
65.00
57 นางกาญจนา พลสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
58 นายปิยะพงศ์ ผลเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายอรรถพล พันธุ์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายประเกียรติ หล้าก่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางวราพร หล้าก่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางกนกวิภา ศรีวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
63 นางจีละพา ภารสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
64 นางมะลินาถ งีบส่อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายพร้อมพันธ์ สุวรรณแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางประครอง ดวงนามล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางอภิชญา ศรีเกิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
28.00
68 นางสาวราตรี ยาย่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางปุณณภา นนท์ศรีราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
70 นายสมจินต์ นนท์ศรีราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
71 นายอุทิศ แสนสุข  ครู ชำนาญการ
0
72 นายเสกสรร สังฆะมณี  ครู ชำนาญการ
0
73 นางนงรักษ์ โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
108.00
74 นางสิริอร จันทรงกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายชัยณรงค์ คำโฮงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
76 นางวันเพ็ญ มูลดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นางสุจิตรา บุญประสงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางรุ่งรัตน์ ชูเจริญตรากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
52.00
79 นางสาวปทิตตา ทัพสุริย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
40.00
80 นางบาหยัน ละดาวัลย์  ครู ชำนาญการ
0
81 นางศิริพร ลุนสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
82 นางสาวธิดารัตน์ เทียบเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
83 นายสุรชัย นธีนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
84 นางสาวเอื้อมพร ลาโยธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางนันทพร จันทร์สด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นายพลอนันต์ จันทร์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวปนัดดา ปินะกาโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
35.00
88 นายรัฐพล แสนมิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวชนัดดา รวดเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
48.00
90 นายพิทูล ไชยศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวขนิจฐา ไชยนิคม  ครู ชำนาญการ
3
60.00
92 นางสาวผกามาศ ศุภสระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางจิตตนุช โสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
94 นางสาวลำยวน ไวทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
57.00
95 นางสาวศศิธร ปักกาโล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
51.00
96 นายสายัณห์ ปุยภูงา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายปองดี ไชยจันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายกมล ชายศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
99 สิบเอกนันธศักดิ์ อาจสมัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวไพจิต สอนบุตรสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นางกันยารัตน์ สืบศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางวิภานุรักษ์ พรหมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายอนุมัติ สุดชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวดวงธิดา จันเต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวอมร พานิชศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
106 นางสาวกิตตติยา. สีดา  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาวกิตติยาพร เที่ยงดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
9
 
รวม
50