โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เหล่านาแกวิทยานุสรณ์

จำนวน 19

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 0 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 3 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 8 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางธัญชนก วิเชียรซอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายชวโรจน์ หีบทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุภาพร หีบทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางเพียงประภา วรรณทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายยุทธนา พันธนิติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุทัศน์ ไชยปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายอินทร์ถวัลย หน่อสีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเวียงชัย ทองจรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชาตรี ขจรโมทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายบัญชา ดอนเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาววรรธนมน บทมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายยงยุทธ ยุทธศาสตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายเชิดศักดิ์ ศิริบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวยุพิณ อนันตภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
11