โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 50 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 51 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สหัสขันธ์ศึกษา

จำนวน 52

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 8 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 9 17
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 5 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 33 51
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
14
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
8
39
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางปรียาภรณ์ ภูกาบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 ว่าที่ร้อยตรีสินธวัฒน์ เข็มอุทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวแก้วกมล สุทธิพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวภานุมาศ ริตตา  ครู ชำนาญการ
0
5 นายฉัตรชัย โอษะคลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวกัลยา นามศรี  ครู ชำนาญการ
0
7 นางธรรญชนก ภารพิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางพรรณิภา ภูผาดาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายภูรินทร์ ภูภักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวลักขณา แทนนา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวฐานิกา ถำวาปี  ครู ชำนาญการ
0
12 นางอรวรรณ อินทะสีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนงลักษณ์ จำเริญสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสมสมัย เทพพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวเพียงฤทัย ไหมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายฉลอง ทำทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางบังอร สุริยคุปต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเพลินพิศ ชารีรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายมงคล ดอนละคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางไข่มุก นาทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายเข็มชาติ ศรีวรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพงศ์ผกา ถิ่นแสนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายไชยรัตน์ สุริยคุปต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายศุภชาติ ชารีรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวอนุธิดา อิ่มจำรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางทองเพชร ศรีวิไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายชัยโย น้อมระวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายผจญ นาทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางปิยรัตน์ ชารีรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายอัมพร ดั้นชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายวัชรชาติ โอภากาศ  ครู ชำนาญการ
0
32 นายอุดร กล้าขยัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสมบูรณ์ ภูสนิท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายสุชาติ พิพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายสราวุธ โรจน์รุ่งสถิตย์  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวมลฤดี ภูยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางกนกนุช บุตรพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายหัสชัย เปาะวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางเพ็ญพิศ ภักมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายสมเด็จ ภักมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางปัญญ์ชิตา สมบัติเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวกันตนา ภูสมหมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสายฝน ไชยคำมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางนิศากร ศรีบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวรุจิรา ทระทึก  ครู ชำนาญการ
0
46 นางปรียาภรณ์ ภูกาบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางหทัยกาญจน์ ยานสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวสุปราณี อรรถประจง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 ธนัชภภัค บทมาตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวศิริกูล แปลหาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
12