โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 38 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 39 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สามชัย

จำนวน 41

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 2 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 1 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 20 19 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
3
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
8
12
19
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวจิรัชญา จารพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางอรชา ชนาสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายภาณุวัชร อัศวภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวเพ็ญศรี ปัสสะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวนิภัทรา วรรณขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางหนึ่งนุช หอมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายณัฐพงษ์ บัวชะตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางลำไย ยวงวิภักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางยุวิไล ขันธุแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสมชาย อุบลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจริยา จี้กระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวรารัตน์ นามโนรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยชนะทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 สิบเอกไพสันติ์ ขันธุแสง  ครู ชำนาญการ
0
15 นายประสงค์ เกษาพรม  ครู ชำนาญการ
0
16 นางจันทร์เพ็ญ มาศแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายฤทธิชัย พ่อไชยราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสุวรรณี โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวณิชาภา นามวงษ์ไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายวรวิทย์ หารวาระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางรัตนา ถิตย์รัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายนำพล จันทร์ขอนแก่น  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาววาสนา สารกรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางจิตรวรรณ พืชสิงห์  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสุติเชษฐ์ ศรีชัยทอง  ครู ชำนาญการ
0
26 นายอเนก อันพาพรม  ครู ชำนาญการ
0
27 นายสุชาติ นาน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวกรรณิกา ขันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสุขสันต์ สารบรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวณัฐญาณ์ กะตะโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวปรียานุช ยอยโพธิ์สัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวกาญจนา จันทร์จักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวปุริมปรัชญ์ คำลำเภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายธัชชา เลิศวิไล  ครู ชำนาญการ
0
35 จ.ส.ท.วรพงศ์ ฉิมกูล  ครู ชำนาญการ
0
36 นายปิยรัฐ ไชยทองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายพิกุล ภูผาผัน  ครู ชำนาญการ
0
38 นายเศวต เรืองนุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
11