โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังมนวิทยาคาร

จำนวน 18

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 11 15
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางณัฏยา ภาระโข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางประภัสสร แก้วผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางศิริรัตน์ ภูกระทาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอรอนงค์ ภูประวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสายชล ขัณฑ์ชลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวดวงจันทร์ ภูยาดาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุคนธ์ทิพย์ ภูคงน้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายฉลอง จารุนัย  ครู ชำนาญการ
0
9 นางพูลสุข ภูสงวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางจงจิตร อินธิศร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายสุรชาติ ไพรสณฑ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางณิฐาพร บุญสรรค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุวรี ไพรสณฑ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายกุหลาบ เนื่องโคตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายเสกสรรค์ ภูแย้มศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
11