โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 52 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 57 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ห้วยเม็กวิทยาคม

จำนวน 56

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 3 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 11 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 3 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 5 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 22 35 57
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
9
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
2
13
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
0
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
6
0
0
6 ศิลปะ
0
0
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
5
45
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพรทิพย์ มุงคุณคำซาว  ครู ชำนาญการ
0
2 นายเทวินทร์ เวฬุวนารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุภาวดี ไชยศรีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวศุภฤกษ์ โพธิ์ทัศน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวศุภาพิชญ์ ชินฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวจารุณี ภูอาศัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายคินพรรณ ภูโตนนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางกชมน พลขยัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายอัมพร สุนทรเทวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวชัญญาภัก ภูสีดิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวิชิต เหล่าสพาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปวีณา ภูหัดการ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอร่าม ปัดทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวนิตธิยา เสนาหนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายนันทวัฒน์ อมตะไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสถาพร คำพะวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายพฤทธิ์ กองสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางวราภรณ์ พงษ์อุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสุชาดา ดีวันรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางวาสนา เหล่าสพาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางยุภาพร กมลผาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอัจฉรา มณีโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางเพียงเพ็ญ ภูเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายประจวบ แพงโพนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางระพิณทอง ไชยบัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเบญจมาศ เรืองชาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายวิไล พลพุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสุดใจ มิมาชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสถิรวัฒน์ ไชยศรีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวอารยา สงกันหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวอนงค์ บุตรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายวาสนา พลขยัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางอังคณา มิมาชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางนันติมา สุทธิประภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายทินกร แก้วกัลยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายคมกริช บุญหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายเรณุวัฒน์ พงษ์อุทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวเจริญ คุ้มอักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสุภาพร ทองสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวเยาวลักษณ์ ภูผาลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวจารุณี แสงจันทร์  ครู ชำนาญการ
6
66.00
43 นายวรวิทย์ โคตรแสนลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
44 นายพิทูล ไชยศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายจิณณวัตร ดีบุดศรี  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวพูลศรี ใหม่เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวมะลิวรรณ สุรานิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวนันทนา การร้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางกัญณภัทร์ คงอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวกุสุมา บุญคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสุกัลยา ดีบุดศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางวิภาวี พลตื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
6
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
22