โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ท่าคันโทวิทยาคาร

จำนวน 44

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 4 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 23 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
3
32
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางนวลอนงค์ ภูธรมิตร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวมุจรินทร์ โยวะบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายอรรถสิทธิ์ คำสุริย์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางเมตตา แพงคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางอรุณี เชื้อสุภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวรนุช เจิ่งชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางฉัตรสุดา เวฬุวณารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายนัทพงษ์ ตระการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายมงคล สายแวว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพิชชาภา ทิพย์เสถียร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอุชนีย์ พันธฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางฉวีวรรณ พลกำแหง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุริยน ชาธรรมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางจันทิพย์ บัวเรียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางภัศราภรณ์ พุทธตรีชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายศราวุฒิ พุทธตรีชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุชาติ ใหญ่เลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุภาพร สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางศศิธร ทอมสัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายวรวุฒิ คุณเสส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายนิคม สิงห์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางอุมาพร ภูศรีโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางอรวรรณ ชมดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายเกรียงไกร บัวเรียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสุมาลี มูลปลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายพิชัย นิราราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายเจษฎา นาจันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางธมตญา นาเมืองรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางธนภรณ์ ใหญ่เลิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางอรุณรัตน์ นาจันทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายชำนาญ โพนนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวพิมพร ผาพรม  ครู ชำนาญการ
0
36 นางณัฎฐวรรณ หมายมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางอาภาภรณ์ ถิตย์รัศมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
38 นางศิรินทร์รัตน์ โคตรสาขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
19