โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 63 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 40 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุฉินารายณ์

จำนวน 91

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 15 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
8
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพงษ์ศักดิ์ สกุลฮูฮา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวอนุสรา แสนพาน  ครู ชำนาญการ
0
3 นายพงษ์ศักดิ์ ด่วนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางปาริชาติ ศรีชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอนุชา ไชยเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางศุณัญญา โคตรพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวกวิสรา ฤทธิ์รุ่ง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางงามจิต จิตจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุกัญญา ปัตลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวพิศณ์ชนก ยันตะบุศย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนารีรัตน์ นนทะมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายประดุงศักดิ เหลารื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวโชติกา เรืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนิตยา อุดรแผ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางไศล ธรรมบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางบุศรินทร์ หาญสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายชลธาร ธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายศุภชัย นากุมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางลักขณา อัฐนาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายนิกร กองอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางพรสุดา ตาลสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางนุชรี บุญโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายวิทยา เลาหวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสุทธินี เภกะสุต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางเมตตา ซองศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาววนิดา พลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางฐิตารีย์ ด่วนดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 ว่าที่ร้อยโทโดม อุดรแผ้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางจิราภรณ์ โชติรื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายมานะ มุละนันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางศิริวรรณ เพริดพราว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายสมพงษ์ ศรีสมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางนันทิยา ไชยมัชฌิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางทัศนีย์ หน่อสีดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางนงพงา ชื่นชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางชฎาภรณ์ อินทร์ยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางเอมอร โพสาราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางรัชฎา โภควิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายบรรเทิง อุทรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสุกัญญา การะเกต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางปราณี สายสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางลมปราณี ถามณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางศรีสุดา บุญไชโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางพรสวรรค์ พลวงศา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางศิริเพ็ญ พงศ์นวบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายวิญญู มุฑิตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวนารีรัตน์ อุตโม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวพิฌาวรรณ แช่มชื่น ชมดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายอภิชน นาชัยฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสมสมัย ใชยฮะนิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางศิรินทิพย์ สาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นายมนตรี คำมะปะนา  ครู ชำนาญการ
0
56 นางสริดา อัมลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายศิริชัย ศรีหาตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางประนุตร วรรณสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางอัญวิษา มุละนันทร์  ครู ชำนาญการ
0
60 นางสุปราณี ไพรบึง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวยุวภาภรณ์ จิตจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสุภาวิณี ไชยเอนก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวแสงดาว โชติผาด  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
 
รวม
32