โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

จำนวน 42

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 5 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 16 24 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
6
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
6
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอภิรดี เสนาลอย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางคเณศ นนทารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวนภาพร อัยวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวชยดา มูลเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายธีระวัฒน์ สิมมะลิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางกตัญญ โพนตุแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอภิสรา พื้นอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายประยงค์ จันทยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายชาติชาย โพนตุแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาลิกา เจริญชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางโสภิดา ศรีลำพัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายพิชัยศิลป์ สินธุไสย  ครู ชำนาญการ
0
14 นางหฤทัย นวลบัตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอัญญาภร จันทยุทธ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวศิริพร ภูมิพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายธงชัย กองวงษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางนวพร ถึงประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายภาณุพงศ์ แสนท้าว  ครู ชำนาญการ
0
20 นายนิวัตร์ เครือศรี  ครู ชำนาญการ
0
21 นางณัฐชฎา วิชัยโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางคิณธนา พุ่มศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายกิตติกร ศรีนัครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายศักดิ์ถาวร วรชิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสุจิตร นิลคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางนิตยา พลกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางนิภาภรณ์ วรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางอัจฉรา เหลือผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุวรา อุทโท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายสันติ บัวบาน  ครู ชำนาญการ
0
31 นายอนิวรรตน์ โวหารกล้า  ครู ชำนาญการ
0
32 นายสุดสาคร พลกล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางชนิดาภา พิลายนต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายเกรียงไกร รัตนศรีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวสุทิศา บรรยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางวิภาพร สวัสดิภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางวรรณา ศรีหาตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายวิเชียนศักดิ์ ทิพสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวอุไรวรรณ บุษมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวโสทิน สุธรรม  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
13