โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 63 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 64 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คำม่วง

จำนวน 79

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 5 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 6 9
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 13 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 7 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 9 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 1 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 22 42 64
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
2
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
7
0
0
6 ศิลปะ
1
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
10
32
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายปารมี เขาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายกนกดารินทร์ คะอังกุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางภัทรกันย์ บรรเทา  ครู ชำนาญการ
0
4 นายทรงวุฒิ คำสงค์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางเกษรินทร์ ดลอารมณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวทิพวรรณ์ ทองทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสิทธิชัย ภูพาที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายวรวัฒน์ มุงคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวโชติกา ภูมิศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอรวรรณ สารขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนันทา มีฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายธนพล มหากาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวพรเพ็ญ โยธาฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายฐิติสิทธ นิลโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวนลิน พลโคกก่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายทับ ภูหนองโอง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวเยาวเรศ ปิ่นขจร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายณัฐทวี เนมิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชญาภรณ์ สีสัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางนันท์ปพร เจนนามแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายประกาศิต ฉายจรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางรุ่งฤดี คำจันทร์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวน้ำฝน สาโยธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางชบาไพร กรับทอง  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวสุพินญา คิสาลัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายถวิล ดลอารมณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวออนวดี สันประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวสุพรรษา พอลีละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวชลลดา ศรีทวีกาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวสุจิตรา ยโสธรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวอาภาพร กั้วพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายณสันห์หฤษฏ์ รักชนะ  ครู ชำนาญการ
0
34 นางเสาวภา ไมยะปัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายชวกฤษ นาจันทัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสุวจี ภูหนองโอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางมะลิวัลย์ เจริญตะคุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายศิริโยทิน สีรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวทิพย์อุทัย ชาคำเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางนริศรา โพนเฉลียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายศุภชัย สุริโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายปัญญา มีฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวรัตนพร คำมูลนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวจิรภา ภูพันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาววิภวาณี โพนะทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นายกำพล พลเชียงสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวทัศพร ประดับเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางอิ่มทอง ปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายทำเนียบ คะอังกุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางวายุพิษย์ นาสงวน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นายจักรี ชมภูศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายประสงค์ เทียบจันทึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวนตชา จันทะหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางจินตนา สวัสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวสุนิจ วิลาศรี  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวเกศสุดา ศรีหาโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวอนัญญา กิ่งหลักเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวภาสุณีย์ คำพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวกาญจนา ศิริภักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายสามารถ สวัสดี  ครู
0
62 นางสาวอรวดี ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวกนกภรณ์ ชุ่มเรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
15