โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 38 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 39 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านนาคูพัฒนา

จำนวน 58

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 6 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 2 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 25 39
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
4
0
0
6 ศิลปะ
0
0
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
5
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
1
38
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพรสวรรค์ สุราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายธัญญา คุณโพธิ์งาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางปรารถนา ศรีชุบร่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสายฝน ไทยทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายเทิดศักดิ์ ขันมะจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสุวภา สีลาดเลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางรัตนพร เหล่านายอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางหฤทัย รังรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางศิริพร สุปัญญาบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางมยุรีย์ ศรีชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมยุรี วงศ์ษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางนิตยา ตรัสศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายนิรันดร์ เพชรวิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางนวลละออง สัตนาโค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางประคอง ปัตลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายดุสิต ตาลวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวเตือนใจ เฉลิมชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายกงไทย ใจศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสุทธิลักษณ์ เสริมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางรุณณี แสงจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายกมล ละอองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายพีรนันท์ เกษทองมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายบุญศรี ธรรมประชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายประเคลื่อน เหล่านายอ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายรินทอง บุญธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางเพ็ญศิริ อินทะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางพัฒพงษ์ ทะรังศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางรุ่งทิวา ปุณะตุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวฑิฆัมพร ดวงภูเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวกิ่งแก้ว ภูมิรัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายกอบพงศ์ ศรีชุบร่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางพรพิมล มะลิรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวพัชรา อุ่นบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายประสพ เจริญรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางเกณฑ์ทอง สังกะเพศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางจรรยา แก้วเขียวงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางปิยะมาศ พิมพ์หาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายสุนทร ขันศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
26