โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 77 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 85 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สกลนครพัฒนศึกษา

จำนวน 91

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 6 8 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 8 10
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 17 21
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 8 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 7 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 4 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 8 9
0
0
0
0
  รวม 22 63 85
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
13
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
5
15
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
3
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
6
0
0
6 ศิลปะ
0
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
6
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
3
1
5
0
0
  รวม
7
17
61
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 สิบตำรวจตรีสนธยา ธงอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายรุ่งโรจน์ รูปสม  ครู ชำนาญการ
0
3 นายฉัตรชัย ศรีนัครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวรัตดา ศรีนัครินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายมณเฑียร รัตนวร  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสุขพรรณ พลวิชิต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวรุฬนี พรหมสาขา ณ สกลนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวบุบผา ครุฑคำ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางอุทัยวรรณ อินทรพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวิภาดา โทษาธรรม  ครู ชำนาญการ
0
11 นายเวชวิทย์ บุญหนุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายอัศวิน ถันชมนาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกัลยา เพชรพรรณ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสดใส รัตนวร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเพ็ญศิริ วงศ์นรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวิไล ชมภูราษฏร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางรัตนา ขันเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจุฑามาศ โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางชุติมา พวงสำลี  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาววิภาภรณ์ ณีรัตนชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายสารัช บุญเมืองแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวนันทิดา ติรโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวศิริธร อ่างแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
24 นางขนิษฐา สุวรรณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายสมคิด กองจันทร์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวศศิร์อร ทิพย์พีรชัย  ครู ชำนาญการ
0
28 นางจงกลนี จันทรัตนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางจุรีรัตน์ จันทร์อุไร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสิริลักษณ์ แว่นเรืองรอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางลักขณา ศรีมามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางทัศวรรณ ภูผาดแร่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางกนกภรณ์ แก้วมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางวิภารัตน์ คู่คิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสมชิต เที่ยงตรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสมศิริ วงษ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสกลรัตน์ นามเหลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวอมรรัตน์ นามสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางวรงค์นุช ก้อนตาล  ครู ชำนาญการ
0
40 นางธัณฐภรณ์ วรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางพรพิรุณ งอยจันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางนวลจันทร์ ปะกิระคัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางวาสนา ตันมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางรัญชน์ชยารัตน์ เครือหมื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางประภากร พรหมโสภา  ครู ชำนาญการ
0
46 นายนิรุต หารเขมร  ครู ชำนาญการ
0
47 นางวนิดา คณะพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางนัฎฐกานต์ เหลาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางกมลรัตน์ ราชราชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวบุญยตรี สมนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายสัญชัย คำสงค์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวปณยา มณีเนตร  ครู ชำนาญการ
0
53 นายวินัย พรหมโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 สิบเอกอุทัย มุ่งกั้นกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางปัญจพร แสนภูวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวอมรรัตน์ พจนา  ครู ชำนาญการ
0
57 นายสุทธิชัย วิดีสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายชานุ สิงหกันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวสุพิชชา เอื้ออารีย์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวญานี ประกิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวจิตรลดา ยุงไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางสาวรัศมี ศรีกระทุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวศิริกุล ศิริอมรพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางจินตนา สาระนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางณัฏฐมน วงศ์วันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวจารุวรรณ ศรีชนกมาตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
112.00
67 นายประยุค วรรณทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวดวงกมล กุลตังธนานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวประภัสศร เวฬุวะนารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 ประยุค วรรณทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 ณัฏฐมน วงศ์วันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 อัญชลี อินทร์เรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 วรรณคนา บุญเนาว์   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 จิราวรรณ วัฒนสุระ  ครู ชำนาญการ
0
75 ดุสิต สื่อกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 วัลภา กองศรีหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 จารุวรรณ ศรีชนกมาตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
112.00
78 จีรนันท์ ภูมิพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
31