โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 131 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 140 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ธาตุนารายณ์วิทยา

จำนวน 172

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 14 16
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 12 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 20 34
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 19 21
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 18 23
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 2 6
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 3 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 3 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 48 92 140
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
13
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
2
15
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
3
27
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
3
15
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
3
15
0
0
6 ศิลปะ
1
0
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
6
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
10
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
3
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
13
109
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอัษฎายุท โพธิ์นอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนันทนิจ ศรีรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนุชจเรตร์ ศรีนา  ครู ชำนาญการ
0
4 นางอรวรรณ นาเหล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวัฒนานันท์ สินเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายจิระวัฒน์ สุขศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวราภรณ์ สมบัติดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางทัศนาร์ภร ทวงศ์เฉลียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายจิตเอก โคตรพิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวนิดา โคตรพิศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางณิณา เมธาวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางศิรินาฏ ลุนจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางปิยะฉัตร แสงงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายประกาศิต สีแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายวีระศักดิ์ บุณยารมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสุกัลยา อุดมเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเพ็ญศรี จิ่มอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายทวน สุคนธชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางบุญเต็ม สุวรรณา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางอุทุมพร รวงโคกสูง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายมนตรี ไชยบุปผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางปุณยพัทธ์ โถชาลี  ครู ชำนาญการ
0
25 นายสายัน สงวนพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายสมัย แสงวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายประสิทธิ์ คำตัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางยุพาพร บุญใบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอุไร สีตะวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาววารุณี วาทะวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางศศิธร หลิมเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
176.00
32 นางพนมพร ศรีอิสาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางบุษบา แสงวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายประเสริฐ แสงสิริวิชโย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายนิยม สมบัติดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางอรุณี วงศ์เตชะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายวรรณศักดิ์ จันทะดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายจักรกฤษณ์ จันทราสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสมัย คำเกษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางประภาลักษณ์ ขันละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายสุเมธ อัคพิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวทศพร นาตรีชน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายชัยณรงค์ จิ่มอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางเพ็ญศรี เคนไชยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางนุพิศ อัคพิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางบุญยงค์ สายบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางศิริรัตน์ ด่างเกษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายรอบรู้ ด่างเกษี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางวลาสินี บุตรแสนคม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสุจิตรา อันแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสุทธิวรรณ มั่นพลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสนภูวา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางฑิฎาภรณ์ นวกุลพงศ์พิชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายภุชงค์ วงศ์กัณหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางดุษฎี เหลาแหลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางวาศนา อัคราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายวรพจน์ ศรีประทุมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายคณิตถา คำวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสุพิชญาภัค พรหมเกษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางพรทิพย์ ทัศนิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางกัญจนา ธัญญะอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางเนาวรัตน์ รู้บุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวนมล โฮมไชยยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางจิรประภา ฮมแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นายธนากร อุทัยดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายอรนพ รมฤทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายพรชัย สิทธิศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสุดใจ สุนทรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสาวอรพรรณ ไวแพน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายจันทร์เพ็ง เพชรโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางกัลยา ศรีกุดหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายชูศักดิ์ ประพัศรางค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นายณัฐกร นันทะแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวลลิดา งิ้วสุภา  ครู ชำนาญการ
0
77 นางปวีณสุดา ราชกรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางทัศนีย์ สิงห์สุพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นายวิทยา บุตรดาวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งนาคม  ครู ชำนาญการ
0
81 นางพรทิพย์ ทองวงศ์ษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 นางสุกัญญา นันทะแพง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางรัชนี วรรณสิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางพิสมัย แว่นพิมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางสาวทัดดาว ประทุมวัลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางสาวจินตนา นาลงพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางชุดาภา ทองอันตัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
7.00
88 นายวิรัตน์ ติงมหาอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 สิบเอกสกณธ์ ศรีมุกดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางนิตยา ยี่สารพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวลัดดาวรรณ ก้อนวิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาวศตพร ทอนฮามแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต  ครู ชำนาญการ
0
94 ว่าที่ร้อยตรีวัชระ วรรณคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวอมร นักธรรม  ครู ชำนาญการ
0
96 นางพิณนะรัตน์ ภักดีไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นายณัฐธัญ เจริญชัย  ครู ชำนาญการ
0
98 นายทศพร วรสาร  ครู ชำนาญการ
0
99 นางธราธร จักรเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวปรียา ถาวีวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวจันทร์จิรา รชานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางกัลยาณี ฟองอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางวราภรณ์ หอมจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางวัชรียา พรหมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวอรุณจิต บัตจัตุรัส  ครู ชำนาญการ
0
107 นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายสุชาติ ธุระพระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางอมรรัตน์ สีนวลแล  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสาวสุพัตรา ภักดีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
111 นางสาวชมพูนุท สมบัติศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวภาวิณี บุตรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวธิดาภรณ์ บุตโคต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวเกษศิรินทร์ สุขสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสิรินทร์ยา ศิริพงศ์สิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นายไกรวิทย์ พิมพ์โพสาคาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
118 นางประภาพร จิตกาวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางสาวพิมจันทร์ อุ่นทะยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายณัฐศักดิ์ การุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นายสนธยา มะสุใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางสาวอิศราพรรณ์ ดาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสุดสาคร ถึงนำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
124 นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางสาวปุณยนุช นะคะจัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางเกษร อินธิแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นายพชกร โกมลรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายชัยวัฒน์ โกษาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
129 นางกัลยา ทองเถาว์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
130 นางสุกัญญา สุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นายชัยณรงค์ โคตรชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
8
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
7
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
8
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
7
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
8
 
รวม
62