โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 18 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 21 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดสกลนคร

จำนวน 26

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 7 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 4 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 17 21
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวชบาไพร มนต์อินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางปภานัน นามพลแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
56.00
3 นางคุณัญญา พาชอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
147.99
4 นางสาวพรสุข พลสงคราม  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
44.00
5 นายชนวีร์ สร้อยมาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
25.00
6 นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
7 นางศิริรัตน์ ชาวระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
168.00
8 นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางรัตนา วรรณขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
56.00
10 นางยุวรรณ สาขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นายสุรศักดิ์ ดรชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวิรัฎฐยา พาเพียเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
118.00
13 ศศิประภา บุญชิดชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางขวัญฤทัย ระดาขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวชบาไพร มนต์อินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสุวิทย์ เหล่าใหญ่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
15