โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 55 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 58 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุสุมาลย์วิทยาคม

จำนวน 80

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 7 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 11 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 9 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 8 8
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 45 58
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
3
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
1
0
0
6 ศิลปะ
2
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
30
13
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกาญจนา สีทาไข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวบุษบา ลือวันคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายพณัชกร โคตรบรม  ครู ชำนาญการ
0
4 นางจำลอง คนชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสุชีลา เพชรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวอภิรดี พรหมพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายภาสกร ยะไชยศรี  ครู ชำนาญการ
0
8 นางณัฐชลิดา ประกิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวนงคลักษณ์ คำชมภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวปัทมา มงคลเคหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายอดิศร ยะไชยศรี  ครู ชำนาญการ
0
12 นางดวงใจ งอยผาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวจันทร ประเสริฐหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุกานดา คำเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวอัมพิกา พรหมพิทักษ์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวสุชาดา อุ่นเทียมโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายนพรัตน์ อำพล  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวโภควดี เดชาเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสุภาภรณ์ เนื่องอาชา  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาววีรญา วรรณทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวธัญญารัตน์ วานานวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสาววรรณิกา ทีสุกะ   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวนิภาพร ดาลุนพัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสมศักดิ์ งอยแพง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวน้ำฝน หตะเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวกรรณิการ์ ทองอันตัง  ครู ชำนาญการ
0
27 นางมาริษา เศียรกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
28 นางประภาพร ทองชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวธนันต์พร ชุมปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายยุทธพล ฤาชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวกานต์พิชชา พิพิทธภัณฑ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวนภาพร สุภารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวแพรวนภา โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสุมาลี หนูทอง  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวละอองดาว นันวิสุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวจุฑารัตน์ พรหมหากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายมนตรี ว่องไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาววรางคณา ราชวัตร  ครู ชำนาญการ
0
39 นายสมเกียรติ งอยผาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวณัฐวรรณ มินะสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวชมพู แสนเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวอุบล มีสิมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสร้อยสุดา กรีน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวดารณี ชมโสม  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวปทิตตา เหล่าหาโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายเทิดศักดิ์ วังคะฮาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายภัทรวีร์ แก้วแสงใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายประสงค์ ศักดิ์ดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวศุภดา สว่างโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายสหชัย สุวรรณการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวราตรี พลาดสุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวอรสา สิงห์วงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายนิติ ไชยวงศ์คต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสามอมรรัตน์ ศรีจูม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวณิตาวรรณ โพธิ์ไหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
4