โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 34 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 35 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เต่างอยพัฒนศึกษา

จำนวน 55

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 0 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 11 24 35
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
2
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
8
20
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางระรื่น งอยจันทร์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
10.00
2 นายโรจนวุฑฒิ เถิงนำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
123.00
3 นายรังสิมันต์ บรรไพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสิทธิภาท์ เทพคำมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุพราว หาญมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายรัตนพล คำเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวนัฎฤทัย เสนาไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางปุณิกา สัมมากฤษณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
9 นางวิภาวี ขำคีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
10 นายขเจนศักดิ์ ไตรธิเลน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
25.00
11 นางสาวสุชญา พรหมดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
26.00
12 นางปินยารักษ์ ละมุงทวาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสุพรรณ์ ธาตุระหัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
14 นางรัชนีกร ครสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
48.00
15 นางสาวณฤดี พันธ์ไชย  ครู ชำนาญการ
1
10.00
16 นางสาวบรรลุ ชาไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
70.00
17 นายพนมไพร ใยวังหน้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
18 นายพัฒนา มานันที  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
18.00
19 นางสาวทัศณีย์ ตองตาสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
20 นายงบดุลย์ งอยจันทร์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
21 นางอัญชลี นิลทะราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
22 นางนันท์นภัส ใยพันธ์  ครู ชำนาญการ
7
74.00
23 นางปริยากร ไชยอดทน  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสุภารัตน์ ขอกรดสำโรง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
25 นางนวพร ใจจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
100.00
26 นางสาวชนิษฐา ไลยะรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวิตรี บำรุงรส  ครู ชำนาญการ
0
28 นายธีรนันท์ มินยะกากี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
29 นายโชคอนันต์ งอยผาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
92.00
30 นายสมเกียรติ สมรฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวจุฑาทิพย์ พ่อเสือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
32 นางสาวพนารัตน์ ไตรธิเลน  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวสุรัชวดี ปิระนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
60.00
34 นางรุจิรา พันธุ์เดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
14