โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ด่านม่วงคำพิทยาคม

จำนวน 25

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 16 24
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
1
0
0
6 ศิลปะ
1
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
5
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายชรินทร์ มิ่งขวัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางวราภรณ์ พลราชม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายชุมพล อินธิแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางรัตนาภรณ์ พรหมเมือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสมดี ฝูงพิลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางชฎาพัฒน์ ศิริมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพนิดา ราชกรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรุ่งทิพย์ วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวถนอม ถิ่นตองโขบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางเนตรนภา อินธิแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจารุวรรณ สุรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 ว่าที่ร้อยตรีปรีดา จิตจำนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายเอกชัย นามนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววาสนา ศิริจันทพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวอมรรัตน์ ไชยตะมาตย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายก่อฤทธิ์ มีทองเหลา  ครู ชำนาญการ
0
17 นายณัฐพงษ์ ไชยวงศ์คต  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวเจนจิรา ลูกอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวภิชานา ชนาวุฒิกุลกิตติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางดวงสุวรรณ ลาแสดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายวิมาลย์ การุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายขจรศักดิ์ นาคราชา  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวจันทกร สืบสาว  ครู ชำนาญการ
0
24 นางศิริษา แสนดวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
10