โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 17 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านบัวราษฏร์บำรุง

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 15 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
3
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
6
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพีระยุทธ หาญชนะ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวสิริกร กลยนีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายควรคิด สัพโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายรุ่งศักดิ์ วรดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางทองเพียร รอญศึก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางเยาวลักษณ์ โคตรพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพิชิต นนตะเสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสินเทา โคตรพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางจินตนา วงษ์ศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางนวลละออง ดวงชาทม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางใจนุกูล ภูรัพพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางเฉลิมลักษณ์ เหลาแตว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางไพรวัลย์ นาขมิ้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายวีระพจน์ เหลาแตว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางมนัสนันท์ การุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางเพียงใจ ทาบุดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวภิรมลักษณ์ ผากงคำ  ครู ชำนาญการ
0
18 นางจารุพัฒน์ รัตนวงค์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวคัทรียา ศรีกุลกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายสุวรรณ บุญศรีภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวสินีเนตร หล้าจันทรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
13