โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 51 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 47 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมวาริชภูมิ

จำนวน 69

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 2 2 4
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
2
1
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุมาลัย บุญรักษา  ครู ชำนาญการ
0
2 นางอาภรณ์ ผิวบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายมานพ โยธายุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางศิริมงคล เจริญไชย  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวรุจีรัตน์ แก้วคำแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพรสวรรค์ อินทรพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสุภาภรณ์ ภูดินทราย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายดำรงศักดิ์ สุดเสน่ห์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางวิรดา พจนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายวารินทร์ บัวภาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางอาโนมา ไตรยขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายทองปาน ไชยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุพัตรา สุดเสน่ห์  ครู ชำนาญการ
0
14 นายวีชัย อัคนิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายจรัล เจริญชัย  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวนิรมล แก้วคำแสน  ครู ชำนาญการ
0
17 นายสมาน กลยนีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายสุวิทย์ แก้วอุ่นเรือน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสถิท จันจำปา  ครู ชำนาญการ
0
20 นางเณริกา บัวภาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสมสวย พรหมจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางจุรีรัตน์ ไตรยขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสุภารัตน์ อัฐประจง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางเนาวรัตน์ ประครองญาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางเสาวลักษณ์ เหมะธุลิน  ครู ชำนาญการ
0
26 นางรัชวรรณ เหมะธุลิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางกฤษณีนาถ เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางเนาวรัตน์ เหมือนหมาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสรินทิพย์ วงษ์สำราญ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางวัชราภรณ์ แก้วคำสอน  ครู ชำนาญการ
0
31 นายอัธยา วงศ์ตาขี่  ครู ชำนาญการ
0
32 นายอนุศักดิ์ บุญรักษา  ครู ชำนาญการ
0
33 นายเอกพจน์ เศษฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสุปราณี บุญรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวรินขวัญ แก้วอุ่นเรือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสุนิจฐา พองพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวกนกพิชญ์ ฤทธิร่วม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวสุภาพร แสงตีสุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวสุพิชชา วะสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวศุภาพิชญ์ ศุภพินิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวจิตรา อาษาสร้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
42 นายภัทรพล ประเสริฐแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวพิชยาพร ราชคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง  ครู ชำนาญการ
0
45 นายวุฒิชัย โภคะชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 ส.ต.ท.ชนะ เพชรพรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวนิธิมา เจริญชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวสุนทรียา ศรีพรหมษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวมารศรี เจริญไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6