โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โคกสีวิทยาสรรค์

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 4 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 0 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 16 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
2
5
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางวัลยา บรรจุทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายประทวน ครุฑนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายวีระชัย ชินจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายพูนผล แนวหล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางนันทิยา ธีรนิธิมงคลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวเสาวลักษณ์ จันเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางประเสริฐ จันชมภู  ครู ชำนาญการ
0
8 นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่าย  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวอัมพา ชุมศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายปนิวัตร เส้นเกษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางนงลักษณ์ ชาญนรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายเชิดศักดิ์ ธิศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายธำรงเดช บุราณสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวนับเดือน พรมเดื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวธนพร สร้อยสูงเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวปัญญาพัตน์ การุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวปภาวรินทร์ ธรรมสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวขนิษฐา สุวรรณโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางนิโลบล คำลือชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวพุทธชาด แสนอุบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวประกายมาศ เยาวเรศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวเพ็ญประภา อ่อนมิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 ปริยากร กิลาวิทย์  ครู
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6