โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 108 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 124 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -16 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สว่างแดนดิน

จำนวน 127

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 12 14
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 17 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 19 28
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 7 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 14 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 8 1 9
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 5 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 43 81 124
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
5
8
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
1
12
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
6
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
1
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
3
9
0
0
6 ศิลปะ
4
0
3
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
6
0
0
8 การงานอาชีพ
3
2
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
44
18
60
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาววรรณนิศา ภูดวงดาด   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายเอนก บุญอนันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายทินกร ชาแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาววิมลรัตน์ แสนสามารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวพักตร์วิภา กุลชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวสุดารัตน์ ศรีคำวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวชาคริยา โคตะมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางศรีสวรรค์ ธาตุทำเล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางนิ่มนวล แสงวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอัจฉรี ยืนนาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางกีรติกร จันทร์วิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายนรากร ธารานุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสมศรี หวันสมัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวสุพิชฌาย์ ชื่นบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางรัศมี สอนไชยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสร้อยสุดา ทองประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางดนยเพชร หมื่นขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายชาญชัย ศรีเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางรสสุคนธ์ คำภูแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายสุรเดช พันธุ์แดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางเทวีรัตน์ ขันทีท้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางพัฒนา สุวรรณฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนิรมล กลยาณีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางนาถฤดี หลักทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางเปี่ยมจันทร์ วงษ์ประชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวภัคจิรา นารินทร์รักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางวิไลวรรณ รักษาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางโชคอาจิณ อาคะราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสุนิสา แสงสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางพรทิพย์ สินธนันชัย  ครู เชี่ยวชาญ
0
32 นางเบญจวรรณ จุลดาลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางเยาวลักษณ์ ยุทธพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวจีระวรรณ ศิริขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางพนาวรรณ สิทธิจักร  ครู ชำนาญการ
0
36 นางรัชนีย์ วงษ์ศรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายมงคล สินธนันชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายสุรชัย วันดี  ครู ชำนาญการ
0
39 นางพรสวรรค์ พรหมโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสุดารัตน์ ถิตย์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางวิจิตรา สมพมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางประภัสสร ไชยตะมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางปรารถนา สุขประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวจิตติรัตน์ กลยนีย์  ครู ชำนาญการ
0
45 นายสุบรรณ ป้องสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราช  ครู ชำนาญการ
0
47 นายอมร อินทร์ใจเอื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางฐปนี แก้วมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวบุตรญรัตน์ วันโส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวณัฐริกา ผายเมืองฮุง  ครู ชำนาญการ
0
51 นายเด็ดเดี่ยว อุดม  ครู ชำนาญการ
0
52 นายสุรเชษฐ์ นนสุราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายบัญชา นนท์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
54 นางณัฐสุดา บุลานนท์  ครู ชำนาญการ
0
55 นายวีระศักดิ์ ฝากงคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวนันทนา ฮมแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวกฤติยา พิลาวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวศรัณย์ธวัล ตาสาโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายวรันธร ธรรมาธิกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายไสว หงษ์ภูมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวสุกัญญา นามธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายประจักษ์ กั้งจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายนคร โคตรโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นายเกษมสุข อันตระโลก  ครู ชำนาญการ
0
65 นายพิชิต ปาระพิมพ์  ครู ชำนาญการ
0
66 นายบุญเลิศศิลป์ สายทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวกชพร คาคำดวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายสมภูมิ ลันโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยทองพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายเอกชัย นิลเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวนริลศร พรหมเสนา  ครู ชำนาญการ
0
72 นางเพ็ญศรี เกษเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางปรีดา ตวนชัยภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางขวัญนคร ศิริขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
75 นางสาวนิภาดา พรมเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายภัทรนนท์ เสนากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวเจนเนตร แสงชัยศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวสุกัญญา กรพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายสายัญ กำแหงมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางจุติพร จิตธรรม  ครู ชำนาญการ
0
81 นางพัชณีย์ แสงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายปิโยรส หารปรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวสุชญา โกมลวานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวนิตยา หมั่นกุล  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวพจณี กุลชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางเนตรนภา รัตนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก  ครู ชำนาญการ
0
88 นายมนู ภูกองชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสาวปิยนุช พิมพ์รส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายวิวัฒน์ พานิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวกีรติ กิ่งมิ่งแฮ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวจริยา ประวันไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวสุดารัตน์ พาเหนียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายภัทรพงศ์ อาจวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายปริวรรธน์ อุ่นวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายเกรียงไกร ภูมิเรืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวเจษฎา ฤทธิ์ศรีบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาววราพร เชื้อวังคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวจฤณญา จินาศรีพูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวณัยญารักษ์ พันเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายวรวุฒิ บัวซาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายมานะชัย นากลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นายยงยุทธ์ เกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 น.ส.สุดาวรรณ์ จันทร์กลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายพุฒิพงศ์ พลแพงขวา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายสุรศักดิ์ แสงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางภัชราภรณ์ แก้วแสนเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายอาทิตย์ สารวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 น.ส.นภาลัย จันทร์โพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายชานนท์ นาคีย์  ครู ชำนาญการ
0
111 นางธิดารัตน์ วิเชียรลม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 น.ส.ปนัดดา สาริคา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายศรีวรรณเฉลิม ประทุมพงษ์  ครู
0
114 น.ส.วรรณวิศา กวีพิชชาพัชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 น.ส.สุดาวรรณ สุทธิอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นายปรีใหม่ วังวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 น.ส.สุภาพร นามสอน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางขวัญจิรา พรหมพินิจ  ครู ชำนาญการ
0
119 น.ส.ทิพวรรณ นาเชียงใต้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
4
 
รวม
37