โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ส่องดาววิทยาคม

จำนวน 42

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 1 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 3 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 3 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 17 19 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
2
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
5
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางอรุณรัตน์ มูลตรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายธีระยุทธ์ แซวกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพิมพ์ชนก จรรยาเพศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายโชคชัย สุวรรณอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายจุลทรัพย์ ไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางยุพิน ขันธวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายวิมาน บรรณการกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายธนะชัย มูลตรีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางภรณ์ภัสสรณ์ ฟองอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวีณารัตน์ กองโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวกัญญาพัชร ศรีทะเบียน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายปริวรรต ฟองอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวพลอยลดา ทองคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายมนตรี ลาผม  ครู ชำนาญการ
0
17 นางนิชาภา อึ้งสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววิสณี สีนนตรี  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาววัลยา ดวงใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวฤทัย กองทอง  ครู ชำนาญการ
0
21 นายวิเชียน มาตราช  ครู ชำนาญการ
0
22 นายไตรภพ บุญรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาววิไลพร พรมผัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายมนัส ทวีกัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายคมสันต์ หอมสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายฉัตรดนัย สุวรรณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายชาญชัย ยาทองไชข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายณัฐพงษ์ สุโนนคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวจริญญา โพธฺิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายไกรพิชญ์ ภูพิธาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายธรรมนิตย์ พรมสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวอุบล เหมือนสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายเสฏฐวุฒิ ไชยฮั่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางราตรี หอมไสย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 ศิริพร ใจหลัก  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวกมลรัตน์ จำปาจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6