โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 122 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 127 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมวานรนิวาส

จำนวน 141

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 8 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 8 14 22
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 18 34
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 8 8 16
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 3 14 17
0
0
0
0
6 ศิลปะ 10 1 11
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 3 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 2 1 3
0
0
0
0
  รวม 56 71 127
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
3
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
9
5
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
3
23
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
11
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
1
11
0
0
6 ศิลปะ
5
2
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
4
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
6
1
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
3
0
0
  รวม
45
16
65
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจักรี วงศ์อักษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายปกรณ์ อุ่นมะดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายอรรถพล ศุภรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางมาณวิกา ทิพยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายอำนวย อโนมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจันทร์เพ็ญ จำเริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายอิดธิเดช ใต้กรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางนฤมล แสนอุบล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวทิพย์วรรณ พันทะสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายอำนวย ทรัพย์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางดอกไม้ เจริญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสมศักดิ์ อินทรสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายพีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายธนเดช มณีวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายจำนงค์ สีสถาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพาณี เวทย์บูชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายกิติพงษ์ เวทย์บูชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพัชรินทร์ คณิสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสุภาพ อำมุกคะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสุภรณ์ ไชยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวจิราภรณ์ สุทธิวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอรวรรณ แสงรุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางวิภาภรณ์ วงศ์วนิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาววาสนา อโนมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางณัฐยา ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสุรัสวดี ศิริดล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางหนึ่งฤทัย ชมชัยภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางรุ้งตะวัน นาสพัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายเดชา ศิริดล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายไตรสิทธิ์ ธีระจารุพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางธัญญลักษณ์ ธีระจาตุพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายวิรัตน์ สุวะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางนิศากร แสงพงศานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายอภิชัย แก้วกาวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวภิรมย์ญา สุธรรม  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวธนัชพร พ่อธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวอรอนงค์ เหง้าพรมนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายปติพล มานิสสรณ์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางพิไลพร สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางปุญญพัฒน์ ศรีท้าว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายจรัญชัย อนุศาสน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายปัญญา สุวรรณไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางวิลาวัณย์ สุวรรณไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นายวินัย พลศรีดา  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสุฐิดา สาระนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวธนัญญา กองกิตติธนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวศกุนตลา โพธิ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวปาลลิน วิจิตรอำไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
50 นางอภิญญา ประชุมรักษ์  ครู ชำนาญการ
0
51 นายอนุชา ตินอาษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายสมชาย สีลาดอิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวสุชัญญา วาปี  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวมณีรัตน์ พาวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวเพ็ญพักตร์ นนตระอุดร  ครู ชำนาญการ
0
56 นายจามร ไชยวารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายปราโมทย์ พันธ์ขาว  ครู ชำนาญการ
0
58 นายมรกต วงค์อินทร์อยู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางประริยะกุญ อินทรสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
60 นางจิราพร รวยทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายสท้าน พรหมดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายวีรยุทธ รวยทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายสมศักดิ์ ป้องทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางนิภาพร อวนป้อง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางนิภาพร มาละอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวกันยารัตน์ อมศรี  ครู ชำนาญการ
0
67 นางพงค์ลัดดา มณีวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายจุมพล สุทธิอาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายพะเยาว์ ศรีไชย์  ครู ชำนาญการ
0
70 นายอุทัย สุขเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางวิมลสิริ มังธานี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางปัณษ์วนัช ศุภรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวปิยะพร นิตยารส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวภัทรียา ลับภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายสุทธิชัย สร้างช้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวอุไรวรรณ แผงนาที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางกรกนก กาติวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายรพินทร์ จันทรเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายศราวุฒิ ไชยริบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายนิกรณ์ หนูทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นายรณฤทธิ์ สุวรรณชัยรบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวพีรดา แวงวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายนราธิป ไชยรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายเสกสรร ศูนย์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวอุไรวรรณ สุขรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางมลฤดี บิดร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวสตรีรัตน์ แสงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวปิยธิดา สัพโส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวจารุวรรณ สายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวชิตกมล ทิพกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวธิดารัตน์ แสนเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายฤทธิไกร สุวรรณไสย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายกฤษฎา อินธิฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวพัชรา นามดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายพัฒนพิศิษฎ์ พรมเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวณัฐกานต์ รัดที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นายณัฏภัทร บุญคำภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวกรวิกา อ่อนสองชั้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางนงเยาว์ พรมวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางสาวณัฐพร ลีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาวศิริยากรณ์ จันทราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวณัฏฐิญาภัค คงสถบดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวไอลดา ลิ้มประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวสินินาฎ นาสีแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายยุทธการ นูนทะธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นายสำรอง ลายทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
107 นายวรัญญู ศิริสรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายธัญญา ฉัตรศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวมนต์วจี สกุลกัญญารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายสุนิจ แก้วตาบรรเจิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นายวิทยา สมพมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
112 นางสาวเจนนี่ สมนึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายกัณหา สุมังคะ  ครู ชำนาญการ
0
114 นางสาวรักสุดา อุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายวัฒนา สุริวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์  ครู เชี่ยวชาญ
0
117 นางวิชุนันท์ แสงธาดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางพิศมัย อัตรสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางเสาวภา ไปยะพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นางสาวสิริปรียา พูลสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
121 นายจักรี วงศ์อักษร  ครู ชำนาญการ
0
122 นางอนัญลักษณ์ ลายทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
30