โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 47 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 51 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

จำนวน 69

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 9 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 3 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 9 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 4 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 3 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 20 31 51
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
6
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
3
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
16
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายพงษ์ขจร บุญพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายสการ หันจางสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายเผด็จ นามวงศ์ษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางประพิณ โคตรชมภู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอ้อยทิพย์ สายเงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางโชติรส พงษ์สิทธิศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายมงคล สอนเคน  ครู ชำนาญการ
0
8 นางนภัสสร จิตรามาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวรุ่งอรุณ พลแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวพิชญา แก้วก่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายศรีเกษมศักดิ์ กองนาคู  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายสุนทร โชครื่นเริง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
13 นางสาวจิตรพร อัศวาวุฒิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางศิริรัก รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายธนเดช จอมคำ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายศิริโชค นำสงฆ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวพัณณ์วรา ชัยสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายยุทธศักดิ์ ชัยสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
19 นางภาวิพรรณ อินธิปีก  ครู ชำนาญการ
0
20 นางกาญจนา พรหมพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางเกษฎา แสนอุบล  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสุเมธ นามคันไชย  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวนันธิดา ใจรัก  ครู ชำนาญการ
0
24 นางจารุณี คำวันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายสิทธิพงศ์ พ่อจันดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายไพรวัลย์ คำยอด  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสุภัสตรา วงค์อินพ่อ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางวรรณภา วรรณคีรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายศักดิ์สิทธิ์ บุ่งคำน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางกานดา ดาบโสมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายอัครวิทย์ ประฮาดไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 ทศพร ดอนแก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวปรียนุช อารมณ์สวะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสลิตตา พลศรีลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายอนุวัฒน์ คำลือชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางรุ่งทิวา ศรีพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวคณิตา พรหมสุพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวศิศิรา รักษาสระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
39 นางสาวประภาภร ไชยพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวมัลลิกา มาตราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางวราภรณ์ ไชยสุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายพิชิตพล ทาระขจัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวปุณญภัส ตระกูลมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายสมคิด บัวกมล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางฐิติมา หล้าหิบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวจุฑาทิพย์ หัสดร  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาววรัญญา ศรีธิราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
 
รวม
6