โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 24 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 25 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : กุดเรือคำพิทยาคาร

จำนวน 39

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 3 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 13 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
18
1
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายจิรพงษ์ เลิศลำหวาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายพรชัย แก้วอัคฮาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวสุภาณี พรหมเชษฐา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางอุษณีย์ สุริยะเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอังคณาพร สะตะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายประพจน์ อุ่นวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวกษมล ศรีเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางชุติมา พร้อมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางประกาย พรหมจันทรา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสมศรี กุดนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายณรงฤทธิ์ นามเหลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางเจนจิรา พักตะไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางเย็นใจ เคนทวาย  ครู ชำนาญการ
0
14 นางปิยะวรรณ คิดโสดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวชิรุณ ภูกะเดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายชาญยุทธ วิปัสสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวฉัตรวิตรา ภูทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวอรุณรัตน์ มุงคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายณัฐพล สุดหนองบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายธนธรรม กรุณานำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวชัญญา ศรีม่วง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวละมุล เนื่องไชยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายขจรศักดิ์ คนกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายอรมรัตน์ ศรีพรงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสุทธวัฒน์ วันสุทธะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายรักพงษ์ เวียงพรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาววรารัตน์ เมฆราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวเพ็ญประภา นาเคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายธรรมนูญ พรหมดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายกิจจา บุพศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
9