โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 21 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 10 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 11 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศึกษาประชาสามัคคี

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 0 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 0 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 4 10
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
1
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
1
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางภัสราภา แสนพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนิยดา ทบอาจ  ครู ชำนาญการ
0
3 นายอนุพงษ์ ปิ่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายอภิชาติ มุงธิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวศิริลักษณ์ คำหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวเปรมจิตลดา สุภาษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาววิไลโฉม ทันอินทร์อาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางภิญญาพัชญ์ อิ่มใจทัศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางจันจิรา โลลังกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาววาสนา นวนชุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายวุฒิพงษ์ ชื่นบุญชู  ครู ชำนาญการ
0
12 นางเนาวรัตน์ แก้วคำภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายเทพพิทักษ์ ผลจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายวีรชน นามโคตร  ครู ชำนาญการ
0
15 นางพัชราภรณ์ ศรีธรรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายพิชิต ทิศจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายทัพไทย ตรงธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวปัญจพร เคนถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายสุชาติ วิเศษโวหาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายอรรถพล สุนทรพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายศยานนท์ ศิริขันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
 
รวม
0