โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 95 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 96 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อากาศอำนวยศึกษา

จำนวน 101

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 9 11
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 9 10 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 18 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 8 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 8 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 4 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 36 60 96
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
9
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
4
11
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
20
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
1
8
0
0
6 ศิลปะ
0
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
4
1
0
8 การงานอาชีพ
1
0
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
12
67
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธีรวุฒิ กิณเรศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางกนกวรรณ สายธิไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายเดชศรี ใครบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายภราดร ประลอบพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางพรพิศ แสนมนตรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายยอดธง ริยะบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววนิดา รังหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางรินนา ชาไมล์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางธนารมย์ วรรณบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวนกอร ศรีวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวสุรางค์ ภักดีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายนรินทร์ศักดิ์ อินตาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายไพเราะ กุลภา  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสดใส ขันตะราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางคมเนตร วันที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาววนิดา เพริศแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายรุ่งฟ้า วิริยะเจริญกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายไมตรี เจริญชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางมัลลิกา วงศ์ประชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายธีระวัฒน์ จักรบุตดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางรัตนา คำโสม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางวนัชพร วงศ์ประชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางปิลันทนา นาควิสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางอัจฉรา ปะติเก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางประภัสษร จักรบุตดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายพุทธพิธพร คำเกาะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายดนตรี งาสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางรัตติกา เขื่อนขันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวรวงทอง เปลี่ยนเอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 ว่าที่ร้อยเอกสุรศักดิ์ นันทเดช  ครู เชี่ยวชาญ
0
31 นางประโรม แสงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายนิรันดร์ นาชัยธง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายสุนทร บุพศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางไพรัตน์ นาชัยธง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายวีระเดช ไชยสาคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางรพีพรรณ วงศ์ประทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวสนองใจ เยาวะศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางเครือวัน นาอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางนภาพร วงศ์สุริยวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางรัญจวน กุลอัก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางรัชพร เคนพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายทวี พรทวีกานต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาธกา ศรีธนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางบรรพตี แดนขนบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางศรัณยา แสนบุญศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายพรประเสริฐ คิอินธิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางกัลญานีย์ นิวาสวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางพุทธชาติ ไชยนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายภูวดล ถวิลคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายคมคิด ใครบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางนุชจรินทร์ ประลอบพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางอุษาพรรณ ติงมหาอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
53 นายกันตวิชญ์ งาสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายศักดิ์สิทธิ์ มันอาษา  ครู ชำนาญการ
0
55 นางวิไลวรรณ อุ่นจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายมานา ชื่นใจ  ครู ชำนาญการ
0
57 นางศศิธร ใครบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางสมันญา บัวศรี  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสิรินารถ ไชยตะมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายพงษ์ศักดิ์ ชายกวด  ครู ชำนาญการ
0
61 นายทองอยู่ แก้วฝ่าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นายอนุชิต ศิระจิราวัชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวอัมภา อุปทุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวดารารายณ์ อุดารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวอัจฉรา ลุนจักร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาววิไลลักษณ์ ทาเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางนภัสนันท์ อุปรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสาววรารัตน์ งันลาโสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายเอกกรานต์ อินทร์ตาแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางกัลยา ป้องทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นายอดิศร ศรีดาพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวเนรัญชญา เดชทองทิพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวปทุมวรรณ ทองลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายพลวัฒน์ พรหมโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายณฐกร นันทะวงค์  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวพัชนก พรมพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวนลินกานต์ แสนบรรดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวชลธิชา เสียมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายยุทธนา ชนะมาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายภาณุกานต์ ทศลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวกรรณิการ์ คงสมมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาววีนัส วงค์สีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวประภาพร โสภารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายศราวุฒิ เลี้ยงเสรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายชยุตพงษ์ คำทะเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายภานุวัฒน์ บัวนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางภัชรินทร์ เพริศแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นายบุณนรา ปกสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวอาทิตา สายตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นางสาวธัญญ์ฐิตา ไตรวงค์ย้อย  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสาวมณีพร เถาโคตรศรี  ครู ชำนาญการ
0
93 นางลักขณา ครุดอุทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางอุทุมพร ไชยอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นางสาวพีรพัฒน์ วิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
9
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
 
รวม
36