โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพนงามศึกษา

จำนวน 66

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 3 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 4 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 23 38
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
2
0
0
6 ศิลปะ
1
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
7
23
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสมานมิตร คิดโสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางกรนรินทร์ อรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางนพพร ศรีสุพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายจงจิตร คิดโสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายเกษม แก้วบัวสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางศรีวิไล ปังอุทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสายันต์ สารเนตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพัสราพร คิดโสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุทธิชัย นวลมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 ว่าที่ร้อยตรีมาวิน ทอดทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวนิตยา คิดโสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางนิภา ไฝทาคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางใจยา แก้วฝ่าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางฤทัยสวรรค์ ศรีนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายนีรภัย คิดโสดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสุภาวดี ช่วยรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายวีระชัย พรหมแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายรุ่งทิวากรกาญจน์ ศรีบุญไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายภัทรวุฒิ โคตรสี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาววารุณี ธงไพร  ครู ชำนาญการ
0
22 นายจักรพล ตรีศรี  ครู ชำนาญการ
0
23 นางลภัสรดา นาโควงค์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายอุดม จันทร์ได  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาววิภา บุญชาญ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายสุทธินันท์ กุลภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวศิวกานต์ เดชทศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวภิญยา มุงธิราช  ครู ชำนาญการ
0
29 นายสุริโย ขันธุรา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวเกศรินทร์ จงจิรัฐิติสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางศิริพร งาสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวจิราภรณ์ พรหมคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางนัฏฐณิชชา เทียนศิริโสภณ  ครู ชำนาญการ
0
34 นายโทน สีดาเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางรัตนา แจนโกนดี  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวลักขณา ไชยเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางกชพร จันทนะชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางณัฐชนันท์ โพชะราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2565
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
 
รวม
19